Bijdrage Coali­tie­ak­koord 2018 - 2022


Raad

6 juni 2018

Voorzitter,

De PvdD feliciteert de onderhandelaars met het akkoord “stad van kansen en ambities”. Het is partijen gelukt om een “voor ieder wat wils” akkoord neer te zetten: wat meer veiligheid en bedrijvigheid voor rechts en wat groen, werkgelegenheid en cultuur voor links.

We zijn positief over de groenere koers. Moest mijn fractie eerst nog uitleggen dat je met herinrichting van de stad rekening moet houden met dieren, of wat het effect is van vleesconsumptie op het klimaat is, meer dan voorheen heeft deze coalitie oog voor de meest kwetsbaren in onze stad en voor het terugdringen van CO2-uitstoot.

We herkennen punten uit het akkoord waarvoor mijn fractie zich eerder heeft ingezet. Veel maatregelen uit het Haags Klimaatpact zijn overgenomen, met 2030 als doelstelling. Binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert, zal het aanbod van vegetarisch eten vergroot worden. Elk nieuw gebouw wordt klimaatneutraal opgeleverd. Er komen meer natuurvriendelijke oevers en rustplekken voor watervogels in onze wateren en plantsoenen en parken worden zo veel mogelijk vlinder- en bijvriendelijk ingericht en beheerd. Hier is mijn fractie blij mee. En we zien er graag op toe dat deze plannen op een goede manier gerealiseerd worden.

Maar we hebben ook zorgpunten. Bijvoorbeeld over de manier waarop dit college de energietransitie vormgeeft. Allereerst missen we concrete, afrekenbare tussendoelen die ervoor zorgen dat Den Haag de doelstelling 2030 haalt.

Daarnaast zijn de duurzaamheidsinvesteringen binnen het coalitieakkoord niet gebaseerd op wat nodig is in Den Haag, maar wat Eneco opbrengt. Dat is de omgekeerde volgorde.

Daarbij verliest de gemeente zeggenschap over de koers van Eneco door verkoop van de aandelen. Hierdoor kan de groene koers van het bedrijf zomaar omslaan. De verkoop zou zelfs negatief kunnen uitpakken en de winst van lokale klimaatmaatregelen op te tocht kunnen zetten.

Lokale, individuele oplossingen en energiebesparing worden voorgefinancierd met een revolverend fonds. Dit fonds wordt bekostigd uit 30% van de opbrengsten van Eneco. Maar in het akkoord staat dat dat geld pas in 2020 beschikbaar is. Het betekent dat mensen nog lang moeten wachten voor ze zelf kunnen warmtepompen, zonnecollectoren en heatpipes kunnen aanleggen. Elk jaar dat deze maatregelen moeten wachten, loopt de CO2-uitstoot op.

Daarom de volgende vragen: is het zo dat er wordt gewacht met het revolverend fonds tot 2020? Is er ook gekeken naar de mogelijkheid om het fonds eerder op te richten? Is er ook gekeken naar de mogelijkheid om een lening aan te gaan bij bijvoorbeeld de BNG voor dit fonds, aangezien daar voor een lage rente geleend kan worden?

Een ander punt van zorg is de bezuiniging op de ambtelijke capaciteit. De vorige periode hebben we gemerkt dat er veel te weinig ambtelijke capaciteit was om fatsoenlijk bij te dragen aan het terugdringen van klimaatverandering. Heeft het college al zicht op welke beleidsterreinen beknibbeld gaat worden? Gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van het beleid? Graag een reactie.

Groen

We vinden het positief dat wordt ingezet op meer groen en meer bomen. Het is duidelijk dat het college niet alleen maar oog heeft voor groen omdat het economisch iets oplevert, of voor recreatie, maar ook omdat we de natuur en biodiversiteit een handje helpen. Niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit van groen is in het akkoord verankerd.

De afgelopen jaren hebben we structureel een tekort aan middelen gezien om de belangrijkste stadsnatuur, de ecologische zones, te beschermen en te verbinden. Wordt ingezet op het verbinden van ecologische zones en komen daar middelen voor beschikbaar?

Een van die ecologische zones, de Scheveningsebosjes, krijgen er van de coalitiepartijen flink van langs. Ik kan me nog goed herinneren dat ik samen met Groep de Mos en GroenLinks optrok tegen de bomenkap aan de Scheveningseweg. Waarom is dat protest stilgevallen? Gisteren zijn de kapvergunningen verleend. Waarom hebben GroenLinks en Groep de Mos dit niet kunnen voorkomen?

Dan voorzitter, de luchtkwaliteit. Het is mooi dat er nu eindelijk een milieuzone wordt aangelegd, nadat dit vier jaar op slot zat. Maar wat bedoelt het college met “samenwerken met Rijk en de andere grote steden aan een uniforme milieuzone”? Betekent dat, dat als het Rijk en andere grote steden geen uniforme milieuzone willen, de zone in Den Haag ook niet doorgaat?

Verder voorzitter, er wordt ingezet om meer auto’s door inzet op een betere doorstroming en extra parkeergarages. Hoe verhoudt dit zich tot de klimaatneutrale ambities en het streven om aan de WHO-normen te voldoen, voorzitter?


Dierenwelzijn

Ook op dierenwelzijn zien wij kansen. Het college geeft aan dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. Voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren is in het vorige college geld vrijgemaakt. Wordt dit gecontinueerd?

Voorzitter, al met zien we na vele grijze jaren die Den Haag heeft doorgemaakt, een groene afslag. De Partij voor de Dieren verwelkomt een groener en duurzamer beleid, maar vindt het zorgelijk dat bij de financiering van veel duurzame maatregelen een vraagteken staat. Het is daarom nog de vraag of dit een doorgaande of een doodlopende weg is. We gaan ’t zien.