Bijdrage Raad in de stad Sche­ve­ningen


Cie bestuur

2 juni 2023

Allereerst dank aan alle bewoners voor de input.. Zelf woon ik sinds januari op Scheveningen en onder andere door deze avond heb ik snel kennis kunnen maken met mijn nieuwe wijk. Ik was onder de indruk van de betrokkenheid en de verbinding die er op Scheveningen is. De Partij voor de Dieren focust op een aantal punten die deze avond door bewoners zijn ingebracht.

Ik start met groen. Ook op Scheveningen is een luide roep om groen vanuit bewoners.

Hoe toereikend is het budget om Scheveningen te vergroenen? gaat het dan om de mogelijkheid tot het inkopen van drie extra plantenbakken in de buurt of kunnen we met het budget een hele groenstrook aanleggen?. Voorzitter dat is nogal een verschil wat de partij voor de dieren betreft. Dus daarom de vraag aan de wethouder hoe verhoudt zich het budget voor groen in Scheveningen tot de vraag vanuit bewoners? -> in het verslag lezen we dat samen met bewoners en het stadsdeel welke groenkansen prioriteit hebben om te vergroenen. De uitvoering is afhankelijk van beschikbaar budget.

Dan het participatieproces en het betrekken van bewoners als het gaat om groen. Tijdens de avond gaven meerdere bewoners aan dat hun geveltuintje of boomspiegel meerdere malen was gemaaid door de gemeentelijke groenbeheerders. Bewoners willen graag een groenere wijk en dragen op deze manier daar zelf actief een bijdrage aan. Helaas gaat dat nog te vaak mis. Kan de wethouder aangeven hoe hij deze participatie van bewoners kan blijven stimuleren en de groenbeheerders beter betrekken bij deze buurtinitiatieven?

Dan een schoon strand. Samen met de Christen Unie pleiten wij voor een rookvrije zone op het Scheveningse strand. Kan de wethouder toelichten hoe het er nu voor staat met de pilot rookvrije zone op het strand en wanneer we daarover worden geïnformeerd?

Dan bereikbaarheid en verkeer. Voor de bewoners van Scheveningen is het van belang dat zij ook in de zomerperiode prettig kunnen wonen op Scheveningen. De Partij voor de Dieren wil daarom inzetten op het aantrekkelijk maken van alternatieve vervoermiddelen. In 2023 wordt een onderzoek gedaan naar reisgedrag en vervoermiddel keus. Hoe wordt de ervaren overlast van bewoners meegenomen in dit onderzoek? En wordt onderzocht wat mensen nodig hebben om over te stappen op een ander vervoermiddel? Wat maakt iemand afhankelijk van dat vervoermiddel?

  • De Partij voor de Dieren mist nog een goed ov nachtnet naar en van Scheveningen. Kan de wethouder hierop reflecteren?

Dan mijn laatste punt, jongeren. Gister konden we op social media lezen dat er meerdere meldingen zijn gedaan van het mishandelen van dieren door jongeren bij de kinderboerderij aan de Havenkade. Hier heeft onze partij al vaker aandacht voor gevraagd. Een jaar geleden was eenzelfde soort situatie in Laak. Hier is toen ingezet om de stadsboerderij op te nemen in het surveillance rondje van de wijkagent en is preventief met jongeren het gesprek aangegaan. De jonge daders van deze dierenmishandeling zijn in beeld. Kan de wethouder aangegeven wat nu specifiek op Scheveningen is gedaan na deze mishandeling? En hoe voorkomen we dit soort praktijken in de toekomst op onze stadsboerderijen?

Aansluitend hierop de vraag of er inderdaad voldoende voorzieningen zijn op Scheveningen die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van jongeren. Jongerenwerk is hierbij van groot belang. Wat doen we als gemeente om het aanbod jongerenwerk, aangeboden activiteiten en beschikbare ontmoetingsplaatsen aan te laten sluiten bij de behoefte en leefwereld van de jongeren op Scheveningen?

Dat brengt ons namelijk bij het punt van de Voetbalkooi aan de Houtrustweg. Deze is weggehaald en uit de reactie van de wethouder op het verslag blijkt dat het terugplaatsen van deze kooi komt door gemaakte bezwaren en een rechterlijke procedure. Tijdens de bijeenkomst kregen we van meerdere jongerenwerkers en omwonenden te horen dat er een belofte was gedaan vanuit de gemeente om de voetbalkooi terug te plaatsen, maar dat er niets was gecommuniceerd over uitstel etc. Kan de wethouder toelichten hoe de bewoners zijn betrokken bij het hele traject van de voetbalkooi?

Voorzitter tot zover.