Bijdrage Raad Program­ma­be­groting 2022-2025


4 november 2021

Voorzitter,

Met deze begroting worden de reserves opgemaakt. De spaarpotten zijn leeg, maar ook de natuurlijke reserves raken op. We leven op te grote voet. Als iedereen zou leven zoals de Nederlander dan zouden we 3,5 aardes nodig hebben. En dit kunnen we ons niet veroorloven.

Onze consumptie moet dalen om de klimaatcrisis en ecologische crisis te bestrijden. Dit kan door minder dierlijke producten te eten, minder fossiele energie te verstoken en minder groen te betegelen. Hier moeten we als stad mee aan de slag.

Ik zal specifiek in deze bijdrage ingaan op het groen, het dierenwelzijn en het klimaat.

Allereerst, het groen. In Den Haag neemt de druk op de openbare ruimte en leefomgeving van dieren alsmaar toe. Nagenoeg elke raadsvergadering wordt besloten om in het groen te bouwen. Het totale plaatje aan groen wat verdwijnt wordt echter niet in kaart gebracht. Vandaar de volgende motie die ik met de SP, HvDH en HSP indien:

Verzoekt het college op basis van de al per bouwproject in kaart gebrachte verlies aan onverharde ruimte een jaarlijks overzicht op te stellen van de verwachte totale gevolgen voor het oppervlakte onverharde ruimte (op basis van vergunde projecten).

Een positief punt op groengebied is dat er een nieuwe nota stadsnatuur is als opvolging van de nota uit 2008. Hier staan veel goede punten in, maar het budget is onveranderd. Hoe kan dit, vraag ik aan de wethouder? 5 ton per jaar heeft de afgelopen 12 jaar niet de problemen kunnen verhelpen; waarom zou dit nu veranderen? Dit bedrag is toch te weinig om knelpunten aan te pakken en ook nog de ecologische zones op orde te brengen? Later in mijn bijdrage kom ik nog met een dekkingsvoorstel.

Dan, de gezegde ‘wie het kleine niet eert is het grote niet weerd’ geldt ook voor groen. We zien te vaak dat boomspiegels die beplant zijn worden platgemaaid. Hier is wat aan te doen met een tegel die groenbeheerders wijst dat dit niet moet. Vandaar de volgende motie mede namens HvDH:

Verzoekt het college: inwoners de mogelijkheid te geven om ‘maai me niet’ tegels aan te vragen om hun groene boomspiegel initiatieven in de toekomst beter te beschermen.

Alle kleine beestjes helpen en dit geldt zeker voor bijen. Vandaar de volgende motie die ik mede indien namens HvDH:

Verzoekt het college:

  • bewonersorganisaties te informeren over de bijdrage van BijenTotems voor groen in de wijken en het bevorderen van biodiversiteit;

  • ernaar te streven om elk stadsdeel in 2021 te voorzien van minimaal een BijenTotem.

Ten tweede het dierenwelzijn. Hier kan ik heel uitgebreid bij stilstaan, maar dit debat volgt nog op basis van ons initiatiefvoorstel. De Partij voor de Dieren is zelf namelijk met meer dan 100 voorstellen gekomen om het dierenwelzijn in Den Haag te verbeteren. We kijken uit naar de reactie van het college daarop.

Een punt wil ik hierbij uitlichten en dit is het Haagse fokbeleid. Er zijn in twee jaar 163 schapen en geiten geboren en 116 daarvan werden uit stadsboederijen doorverkocht. En zo dragen we ons eigen steentje bij aan het houden van teveel dieren in Nederland. Dit terwijl we hebben afgesproken om niet te fokken voor doorverkoop. Vandaar de volgende motie die ik met de HSP en HvDH indien om de wethouder hier nogmaals aan te herinneren:

Verzoekt het college:

  • om alle Haagse boerderijdieren oud te laten worden op de Haagse stadsboerderijen;

  • aanschaf van nieuwe dieren eerst via andere stadsboerderijen of dierenopvangcentra te laten verlopen voordat fok wordt overwogen;

  • pas de fok te overwegen als er plek is voor nieuwe dieren op de Haagse stadsboerderijen;

Ten derde wil ik ingaan op het klimaat. Als we zo doorgaan dan wordt de temperatuur van de aarde niet 1,5 maar 3 graden warmer. Zo wordt de aarde op veel plekken onbewoonbaar en sterven massaal diersoorten uit. Den Haag moet ook haar bijdrage leveren aan het voorkomen hiervan.

De Partij voor de Dieren heeft consistent gehamerd op het belang van het hanteren van duidelijke tussendoelen. Die zien we helaas nog steeds niet. En voorzitter, het kan al klein beginnen door het energieverbruik van de gemeente te reduceren. Het huidige plan loopt af in 2020, maar er is nog geen nieuw plan met doelen. Zo geven we als gemeente niet het goede voorbeeld. Vandaar de volgende motie die ik met D66 en de HSP indien:

Verzoekt het college: in het aangepaste concernbrede energiebesparingsbeleid nieuwe reductiedoelstellingen voor CO2-uitstoot en energieverbruik te formuleren tot in elk geval 2030.

Verder sluit ik me aan bij de vraag van de HSP over het vastgoed. Graag een reactie op onze vraag over de verkooplijst.

Ten aanzien van duurzaamheid valt het ons verder op dat de cijfers rond de subsidieregelingen nu niet goed zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van het VVE-duurzaamheidsfonds. Hier zou echt wat moeten gebeuren, want 8 leningen per jaar is echt heel treurig. Vandaar de volgende motie die ik mede namens de HSP indien:

Verzoekt het college:

  • maatregelen te onderzoeken die de benutting van het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag kunnen verbeteren, waaronder ten minste moet worden meegenomen een directe brief naar Haagse VVE’s;

  • de raad over de resultaten te informeren.

Verder zou de Partij voor de Dieren de gemeente willen oproepen om echt mensen bij energiereductie te ontzorgen. In andere gemeenten gaat dat veel beter. We zouden bijvoorbeeld voorstander zijn van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, een ander punt wat we al jaren maken is handhaving van de plicht uit de Wet Milieubeheer om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dit komt echter al tijden niet van de grond en de wethouder gaf in de Commissie aan hier niet op te gaan handhaven tenzij de raad hierom verzoekt. Om dit zetje te geven; de volgende motie die ik mede namens de HSP indien:

Verzoekt het college: de Omgevingsdienst te vragen vanaf volgend jaar actief te handhaven op de energiebesparingsplicht.

Tot slot, valt het mijn fractie op dat er weer allerlei projecten zijn die geld erbij krijgen zonder deugdelijke onderbouwing. We zitten in een crisis en hebben geen spaargeld over, maar de geldkraan blijft ruim openstaan. Het KJ-Plein, de Grotiusplaats en nog vele andere projectjes van het college krijgen er geld bij. Het meest opvallend was dat een plan rond de Universiteit Leiden er zonder onderbouwing 10 miljoen bij kreeg. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet er eerst een plan komen en dan moet de afweging worden gemaakt of er geld heen gaat niet andersom. Ook kan het geld groener, socialer en financieel deugdelijker worden besteed. Vandaar het volgende amendement wat ik indien mede namens de SP en HSP.

Dit komt erop neer dat we het geld besteden om de algemene reserve te verhogen, de sociale woningbouw aan te wakkeren binnen bestaande projecten en geld reserveren om daadwerkelijk werk te maken van de nota stadsnatuur.

Voorzitter, concluderend. We roepen het stadsbestuur op te zorgen voor een echte aanpak van de klimaatcrisis en de ecologische crisis. Deze crises wachten niet.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cultuur

Lees verder

Bijdrage Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Madurodam n.a.v. tussenuitspraak Raad van State

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer