Bijdrage Regio­visie Veilig Thuis


Cie Samen­leving

22 januari 2020

Voorzitter,

Vandaag staat mijn fractie voor een dilemma. We bespreken de regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2019 - 2022 van Veilig Thuis Haaglanden. Goed dat wordt gewerkt aan de toekomst, maar toch kunnen we dit stuk niet los zien van de vraagtekens die er zijn over de organisatie Veilig Thuis Haaglanden.

Voordat wij ons verder concentreren op de uitvoering van de regiovisie hoort de Partij voor de Dieren graag eerst hoe het in de organisatie zelf gaat. Rekening houdend met het vertrek van de directeur, teammanagers en andere medewerkers? Zijn inmiddels voldoende erkende professionals in dienst die de kwaliteitszorg kunnen bieden of wordt nog gewerkt aan het opleiden van SKJ (St. Kwaliteitsregister Jeugdzorg) geregistreerde medewerkers? Graag een reactie.

Als deze basis op orde is kan begonnen worden aan de uitvoering van de regiovisie. In 2018 was een stijging van 12% van het aantal meldingen van huiselijk geweld. Maar voorzitter, nog steeds doet niet iedereen melding van dit geweld achter de voordeur. Het Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum heeft een breed prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij ruim 41% van de ondervraagden meerdere malen huiselijk geweld plaatsvindt en in 20% zelfs structureel geweld. Het grootste deel van het geweld dat in huiselijke kring voorkomt betreft (ex)partnergeweld.

Daarom is het noodzakelijk om te kijken hoe de figuurlijke drempel naar de hulpvraag verder kan worden verkleind. De Partij voor de Dieren mist een belangrijk aandachtspunt om juist te komen tot een duurzame aanpak tegen het huiselijk geweld. Namelijk het vergeten slachtoffer; het huisdier. Onze fractie ziet in de bijlage van betrokken organisaties bij de regiovisie, helaas geen organisaties die zich hiermee bezig houden, zoals Blijf van mijn Dier.

Al vaker heeft onze fractie aangegeven dat uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren hun vlucht gemiddeld met een jaar uitstellen als ze nergens terecht kunnen met hun dier. Ruim 59% van de Nederlandse huishoudens heeft een of meer huisdieren. Kan de burgemeester aangeven waarom er geen aandacht is voor de aanwezigheid van huisdieren in deze regiovisie en of de organisaties als Blijf van mijn Dier in de toekomst wel worden uitgenodigd voor bijeenkomsten vanuit Veilig Thuis?

Samenwerken wordt vaak aangehaald. Eerder stelde onze fractie de vraag aan voormalig burgemeester Krikke over samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. De burgemeester had toen toegezegd in gesprek te gaan en de raad daarover te informeren. Ik hoor u denken het gaat hier over mensen, maar daarom haal ik dit punt hier opnieuw aan. Dit centrum draagt bij aan vroegtijdige signalering van huiselijk geweld. Daarmee kan dus erger geweld voorkomen worden.

Onderzoek van politie en wetenschap laat namelijk zien dat dierenmishandeling een opstap is naar andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld. Daaraan toegevoegd worden huisdieren gebruikt als pressiemiddel waardoor slachtoffers de gewelddadige situatie niet ontvluchten. Voorzitter nu bijna een jaar later hebben we hier nog geen terugkoppeling gehad. Kan de burgemeester aangeven of dit gesprek al heeft plaatsgevonden en of hieruit informatie is gekomen wat deze regiovisie nog completer zou maken?

In de visie wordt ook gesproken over een samenhangende en geregisseerde aanpak. Kan de fractie van de Partij voor de Dieren daar uit opmaken dat speciale noodopvang wordt gerealiseerd voor slachtoffers met huisdieren en slachtoffers met een LHBTQI+ achtergrond?

Voorzitter dan heb ik nog wat losse vragen:

Hoeveel budget komt er vanuit het Rijk naar aanleiding van het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ voor deze regiovisie waarin ondersteuning staat aan ?

D66 stelde ook deze vraag: Wanneer kunnen we het aangekondigde uitvoeringsprogramma verwachten?

De aangescherpte meldcode moet goed uitvoerbaar blijven, indien nodig kan worden ingegrepen. Maar Voorzitter, wat zijn de voorwaarden voordat wordt ingegrepen op het aanpassen van de meldcode als die niet lijkt te werken?

Over wachtlijsten wordt gezegd dat ketenpartners hierover tijdig worden geïnformeerd door Veilig Thuis, wat is tijdig?

Welke specifieke taken en diensten worden door Veilig Thuis Haaglanden geleverd ten tijde van de multidisciplinaire aanpak?

Voorzitter dan de huisverboden. Voormalig burgemeester Krikke riep in februari 2018 nog op om vaker huisverboden op te leggen ten tijde van huiselijk geweld. Gister konden we allemaal het onderzoek van het Verwey-Jonker instituut lezen, dat het onder andere kwam door de reorganisaties bij de politie en in de zorg en het daar aanwezige kennisniveau ? Kan de burgemeester aangeven wat wordt gedaan om het kennisniveau omtrent het opleggen van huisverboden bij politie en hulpverleners te vergroten?

Voorzitter ik sluit af met het levensmotto van ervaringsdeskundige Joyce, die onze fractie een kijkje heeft gegeven in de lange weg naar hulp met de vele drempels. "Never a victim, forever a fighter". Kortom, een stip op de horizon voor deze regiovisie is een inclusieve stip met aandacht voor dieren en diversiteit.