Bijdrage Resul­taten onderzoek kamer­be­woning in relatie tot leef­baarheid en bevol­kings­dichtheid


13 oktober 2022

Voorzitter, In de aangenomen moties en de eerdere rapportage uit februari werd aandacht gevraagd voor deelaspecten van leefbaarheid, zoals overlast van afval, parkeerdruk, verrommeling.

Conclusie 3 gaf in de eerdere rapportage aan dat er een negatief effect van kamerbewoning op leefbaarheid is door overlast. En conclusie 2 stelde dat verkamering vermoedelijk niet alleen gevolg is van slechte leefbaarheid, maar ook oorzaak.

Het verdiepende rapport dat we nu kregen betreft een statistische analyse van alle wijken op basis van leefbaarheid zoals afgeleid uit enquête cijfers uit de veiligheidsmonitor. Dit is dus een meer globale en subjectieve versie van het begrip leefbaarheid waarmee gewerkt wordt, terwijl de raad nadrukkelijk steeds aandacht vraagt voor deelaspecten.

Waarom is niet gekozen om bij het uitdiepen van de relatie tussen dichtheid, leefbaarheid en kamerbewoning juist ook leefbaarheid op te splitsen in deelaspecten, dan zou toch veel informatiever zijn? Kijkend naar de deelvragen uit de onderzoeksopzet leek dat zeker mogelijk.

Ook valt het op dat, zoals de inspreker gisteren aangaf, dat een trendanalyse ontbreekt en dat de ontwikkeling in de tijd nauwelijks inzichtelijk wordt.

Maar, voorzitter, kijkend naar de stukken ziet mijn fractie dat conclusie 2 en 3 uit de tussentijdse rapportage met betrekking tot de deelaspecten van leefbaarheid nog steeds gelden. Kan de wethouder dat bevestigen?

En die conclusies geven toch voldoende aanleiding om te stellen dat er wel degelijk onderbouwd is dat verkamering vaak leidt tot minder sociale cohesie, meer verrommeling, meer parkeerdruk. Deze problemen spelen vaak waar sprake is van hoge dichtheid en zijn, blijkens het onderzoek, zeker ook toe te schrijven aan verkamering. Dit wordt letterlijk gesteld in de conclusies. Daarom kun je toch met cijfers onderbouwen dat verkamering in verdichte gebieden in Den Haag vaak slecht uitpakt voor de belangrijke aspecten van leefbaarheid, erkent de wethouder dit? Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft een boodschap die we uit dit onderzoek kunnen meenemen en serieus moeten blijven nemen, ook in beleid rondom verkamering.


Interessant voor jou

Bijdrage Bekijk duurzaamheid bij aanbestedingen in een breder perspectief

Lees verder

Bijdrage Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer