Bijdrage Omge­vings­visie


13 oktober 2022

Voorzitter,

De implementatie van de Omgevingswet is erg omvangrijk onderwerp en eigenlijk is dit de eerste echte inhoudelijke bespreking. Daarom is het ook goed dat specifiek voor het bindend advies een duale werkgroep aan de slag gaat. Echter, er zijn genoeg zaken om te bespreken. En voorzitter, ik moet zeggen dat ik niet vind dat het college de raad goed meeneemt met dit traject. Hetzelfde geldt trouwens voor het Rijk want weer lijkt er uitstel te komen.

Voorzitter, allereerst valt het de Partij voor de Dieren op dat hoewel de Omgevingswet als uitgangspunt heeft dat er meer integraal naar onderwerpen gekeken zou worden dit eigenlijk weinig terugkomt. De aanpak van het college richt zich vooral op het bestendigen van de bestaande situatie. Is dat niet zonde? Want zo worden de baten van de invoering gemist.

Voorzitter, als we kijken naar het ambitiedocument heeft het soms meer weg van een ruimtelijk plan en missen juist de bredere aspecten van de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluid, luchtkwaliteit of geur. Graag een reactie van de wethouder. Moet er niet juist een nulmeting plaatsvinden wat betreft indicatoren van de leefomgeving? Denk aan vragen als: Hoe is het met het niveau fijnstof in de stad? Hoeveel woningen worden qua geluid nog steeds te zwaar belast? Hoe zit het met de stikstofdepositie in onze natura-2000 gebieden? Waar komt hittestress voor? Daar kunnen we vervolgens ook omgevingswaarden voor bepalen die in de visie landen. Ik mis in het ambitiedocument het woord omgevingswaarden überhaupt. Waarom is dat? Moeten die niet juist worden uitgewerkt?

Als we verder naar de ambities die worden geschetst in het Ambitiedocument kijken missen we ook het nodige. We missen de verankering van groen en natuur in de ambitie. Nu staat het onder ‘Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en natuurinclusief Den Haag’ maar wat ons betreft is het beter om CO2-vermindering te scheiden van natuur versterking. Graag een reactie. Waarom wordt natuur en groen niet als aparte ambitie opnemen? Is het college het met AVN eens om de ambitie ‘een groen en natuurrijk Den Haag’ toe te voegen? Waarom mist verder in de ambitie een verwijzing naar de nota stadsnatuur en naar de nota bomen en naar de agenda groen?

Verder missen we een goede verankering van voorzieningen, bijvoorbeeld met de koppeling aan de nieuwe woningen. Bij de ambities worden bijvoorbeeld de referentienormen niet als document genoemd. Graag een reactie.

Dan de ondergrond. De visie richt zich heel erg op de bovengrond, maar weinig op de ondergrond. Zou dit aspect niet ook terug moeten komen in een van de ambities?

Dan het erfgoed. We hebben waardevolle gebouwen, historisch groen en beschermingswaardige archeologie. Deze aspecten zijn verankerd in bestemmingsplannen. Echter, dit komt niet in de omgevingsvisie terug. Waarom mist de ambitie op het beschermen van beeldbepalende gebouwen en monumenten? Waarom komt in het geheel niet de bescherming van de beeldkwaliteit terug in het stuk? Moet dat niet ook onder een ambitie vallen? We hebben namelijk niet voor niets een welstandscommissie die we ook onder de omgevingswet willen behouden. Moet er niet voor de visie verder een inventarisatie en beschrijving van het Haagse erfgoed plaatsvinden?

Dan het vervoer. Een van de hoofdopgaven is het ‘behouden en vergroten van de bereikbaarheid in Den Haag en het verminderen van de verkeersdruk in en om de stad’. Wat wij hier missen is de inzet op groener vervoer. Is de wethouder bereid dat in de hoofdopgaven mee te nemen?

Voorzitter, tot slot, mijn fractie heeft vele vragen over de insteek van het college bij de invoering van de Omgevingswet en de participatieproblemen daarin, maar ik begrijp dat we die discussie pas 16 november zullen hebben wat wij erg jammer vinden.

Interessant voor jou

Bijdrage Resultaten onderzoek kamerbewoning in relatie tot leefbaarheid en bevolkingsdichtheid

Lees verder

Bijdrage Opvang vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer