Bijdrage Social washing bij fossiel evenement


Bestuur

16 mei 2024

Voorzitter,

Den Haag heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving. Daarom verbaasde de gang van zaken rondom de Aramco Beach Run mijn fractie ook; een van de meest vervuilende bedrijven ter wereld wast hun handen schoon door middel van social washing - het sponsoren van maatschappelijke doelen om hun eigen imago op te frissen. Gelukkig schaart het college in de beantwoording zich achter de Partij voor de Dieren dat dit soort praktijken onwenselijk zijn.

Wat mijn fractie echter nog meer verbaast, is hoe het college in de beantwoording een beeld schetst alsof marketingorganisatie The Hague & Partners een losstaande entiteit is waar we als gemeente niks over te zeggen hebben. In 2022 kreeg deze organisatie een bijdrage van ruim 6,7 miljoen en de gemeente verstrekt opdrachten in de domeinen van toerisme, economie en cultuur en in de Raad van Toezicht worden drie van de vijf leden benoemd door het college. In het financieel jaarverslag zegt de organisatie zelf dat ze afhankelijk zijn van de gemeente.

Daarom de volgende vragen:

  1. is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente wel degelijk invloed kan uitoefenen op de werkzaamheden van The Hague & Partners?

  2. welke afspraken zijn er gemaakt met The Hague & Partners over de jaarlijkse activiteiten die zij uitvoeren en hoe wordt getoetst of deze in lijn zijn met de doelstellingen van de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid?

  3. er is een meerjarenopdracht afgesloten met The Hague & Partners, maar die is moeilijk te vinden. Is deze openbaar? En wanneer er een nieuwe opdracht wordt afgesloten, welke invloed heeft de raad hier dan bij?

  4. Tot slot, hoe rijmt de wethouder het promoten van evenementen die worden gesponsord door een fossiel bedrijf met de duurzaamheidsdoelstellingen die de gemeente zelf heeft?

Tot zover.