Bijdrage Stikstof


30 maart 2023

Voorzitter,

De natuur staat onder zeer zware druk. De gemeente en andere overheden kijken naar elkaar, doen onderzoekjes en komen niet in actie.

Een aantal actie-moties van onze kant, dus. Allereerst met D66 over een duidelijker beeld van de problemen:

Verzoekt het college:

  • voor de zomer in de aangekondigde voortgangsrapportage een analyse aan de raad per Natura 2000-gebied te presenteren en daarbij in te gaan op de effecten van mogelijke maatregelen.


Dan over de beloofde aanpak van het Zwarte Pad:

Verzoekt het college:

  • voor de zomer met een invulling van het plan te komen die ervoor zorgt dat de stikstofdepositie door een andere invulling van de parkeerplaatsen op het Zwarte Pad inderdaad plaatselijk afneemt en de natuur wordt versterkt.

En tot slot over de milieuzone:

Verzoekt het college:

  • bij de verdere uitwerking (bijvoorbeeld in de participatie) van de zero-emissie kustzone de variant ‘Kustzone tot aan Laan van Meerdervoort en S200’ (variant C) als startpunt te kiezen;

  • daarbij te bezien of het niet gewenst is de Laan van Meerdervoort onderdeel van de zone te maken.