Bijdrage Struc­tuur­visie CID 2040


Cie Ruimte

10 juni 2020

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor alle stukken. Ik denk dat het goed zou zijn als we voor de formele bespreking van de structuurvisie een werkbespreking inplannen om goed het debat in te gaan na de zomer.

De Partij voor de Dieren ziet dat er veel goede ambities staan in het stuk, maar het grote knelpunt die we al eerder benoemden zijn de voorzieningen. Het stuk blijft erg abstract hoe we zorgen dat al die nieuwe woningen nou ook voldoende maatschappelijke ruimtes krijgen, bijv zorg, onderwijs en sport. Dit zijn namelijk zaken die een projectontwikkelaar niet uit zichzelf zal bouwen. Klopt het dat er in deze gebieden bijvoorbeeld de noodzaak bestaat om scholen aan te leggen, maar dat in al die torens dit niet komt? Waar komt dit wel? Dezelfde vraag heb ik bij andere voorzieningen. Waarom wordt er niet expliciet maatschappelijke ruimtes gereserveerd in de plinten van gebouwen? Zal de wethouder bij het definitieve plan hier meer duidelijkheid over geven?

Dan het groen. Het college zegt te mikken op 8m2, maar koppelt dat aan privaat eigendom. Hoe kan iemand gedwongen worden dit publiekelijk open te stellen? Kan de wethouder verder aangeven of 8 niet überhaupt te weinig is?

Momenteel is er per woning 16 m2 groen en 6 m2 water. Dit zal dalen naar 6 respectievelijk 3 en dan moeten veel parkeerplaatsen ook nog eens worden vervangen door groen. Mijn fractie vraagt zich af of als we het geheel bezien niet wat extra ruimte beschikbaar moeten stellen voor groen. Nu lijkt elk plot te worden volgebouwd, maar dan blijft er geen ruimte voor een parkje bijvoorbeeld. Mijn fractie vindt dat we nu wel erg veel op een hele kleine ruimte willen bouwen. Kan dit niet wat gefaseerder met wat meer gemeentelijke sturing? Daarbij lijkt het tekort aan voorzieningen te worden afgewenteld op omliggende wijken. Kan de wethouder specifiek aangeven hoe het met de ontwikkeling van een nulmeting voor de LER staat?

Dan het advies op de MER. Waarom kiest het college voor om veel niet over te nemen, bijvoorbeeld om verschillende varianten voor de verschillende gebieden uit te werken en dit specifiek te doen voor de openbare ruimte? Nu is weinig aandacht voor de verschillende invullingen van openbare ruimte? Juist het voordeel van een iets beperkter bouwprogramma zou zijn dat meer openbare ruimte overblijft.

Verder komt het historische karakter met de monumenten er wel bekaaid vanaf. Kan dit worden aangevuld?

Tot slot veel engelstalige flashy termen. Het zou mooi zijn om die bij het definitieve stuk wat concreter te maken. Graag een reactie.