Bijdrage Struc­tuur­visie Zuidwest


14 december 2023

Voorzitter,

Luisteren naar de stem van bewoners en deskundigen is van groot belang in de politiek. De Partij voor de Dieren wil daarom het belang van een verantwoorde Structuurvisie benadrukken. Die zien we nu nog niet. De plannen brengen onzekerheid met zich mee, zijn twijfelachtig in uitvoerbaarheid, en laten te wensen over als het gaat om investeringen in groen en voorzieningen. Vandaag dient onze fractie, een amendement en twee moties in. Deze zijn voor de Partij voor de Dieren van cruciaal belang voor het behoud en de verbetering van groen en voorzieningen in Zuidwest.

Ten eerste het amendement 'Voldoende groen in Zuidwest' dat wij samen met raadslid Noorlander van D66 en raadslid de Groot van het CDA indien. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat de raad een heldere norm vaststelt: gemiddeld 22 vierkante meter groen per woning in Zuidwest, in plaats van de voorgestelde 16. Dit is niet alleen een getal; het is essentieel voor leefbare wijken en de gezondheid voor mensen en voor voldoende leefruimte voor dieren.

Dan, de motie 'Goede spelregels voor het groen'. De commissie MER onderstreept het belang van duidelijke richtlijnen, omdat de huidige groenambities tekortschieten. Deze commissie van experts adviseert verzachtende maatregelen op te stellen, meer monitoring, en spelregels om te kunnen bijsturen. De motie is in lijn hiermee.

Verzoekt het college:

  • de maatregelen om de kwaliteit van het groen te waarborgen en te verbeteren inzichtelijk te maken en hierin het leefgebied van diersoorten en het kroonoppervlak van bomen mee te nemen;

  • het spelregelkader in het aangevulde MER aan te scherpen, zodat het toetsingskader bij verdere ruimtelijke besluiten helder is en het behalen van ambities beter geborgd is;

  • uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 deze aanscherping van regels en maatregelen te presenteren aan de raad om de groenambities in de Structuurvisie Zuidwest te beoordelen en de mogelijkheid te bieden om bij te sturen.

Dan de motie 'Beperk verharding in Zuidwest'. Graag benadrukken wij hier het belang van, want het wordt steeds duidelijker dat te veel verharding een gigantisch probleem is in stedelijke gebieden. In Zuidwest komt er ook veel meer verharding bij. Het is daarom essentieel dat hier een visie op wordt gepresenteerd. Daarom de motie met het verzoek aan het college:

  • in het op te stellen waterhuishoudingsplan voor heel Zuidwest, als aanvulling op de Structuurvisie Zuidwest, de gevolgen van de toenemende verharding in Zuidwest in kaart te brengen en hierin maatregelen op te nemen om deze gevolgen op te vangen, waaronder het inzetten op het beperken van verharding.

Tot slot steunt onze fractie het SP-amendement ‘Noodrem voor de raad’ en is onze fractie voorstander van moties die de raad inzicht geven in de uitvoering van de transformatie van Zuidwest. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd. We moeten voorkomen dat Zuidwest zijn balans verliest, met teveel verdichting en te weinig voorzieningen of groen. Het is van cruciaal belang om de leefbaarheidseffecten in bestaande wijken te onderzoeken en negatieve gevolgen te beperken. Met beloftes voor een groener, duurzamer Zuidwest zijn we er nog lang niet. Het echte werk begint pas.