Bijdrage Subsi­die­beleid


Cie Bestuur

8 juli 2020

Voorzitter,

Mijn fractie vindt het goed dat er nu één overkoepelend document voor ons ligt. Dank daarvoor. Ook spreek ik graag weer onze waardering uit voor de Rekenkamer voor hun rapport. Een richtlijn waarbinnen alle subsidies hetzelfde worden getoetst. Daarnaast wordt er meer duidelijkheid en transparantie geschapen. Het is belangrijk dat alle mensen met goede ideeën voor de stad hun weg naar de subsidiepotjes kunnen vinden. Wij zijn ook blij om te zien dat verduurzaming een belangrijke voorwaarde wordt om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie van de gemeente Den Haag. De Partij voor de Dieren staat er erg achter dat er middels subsidiecriteria gestuurd wordt op onder andere milieubewustzijn, toegankelijkheid en maatschappelijke verbetering.

In grote lijnen is alles wat er in de nota staat opgenomen, zo logisch, dat het bijna vreemd is dat dit document er nog niet eerder lag. Wij willen de rekenkamer dan ook nogmaals bedanken voor hun heldere kritiek op het subsidiebeleid tot noch toe. Het rapport ‘eerlijk delen’ geeft goed weer waar de knelpunten zaten en hoe dat het beste verbeterd kan worden. Wel wil mijn fractie graag weten waarom aanbeveling 4a niet helemaal is overgenomen? Het lijkt ons nu juist een goede en logische aanvulling om een uitwerking te maken van welk beleid voor de verschillende categorieën van subsidies van toepassing is en hoe hierover aan de raad wordt gerapporteerd. Kan de wethouder uitleggen waarom dit niet wordt overgenomen? En is het de bedoeling dat de Rekenkamer ook dit subsidiebeleid weer zal gaan evalueren? Zo ja, na hoeveel tijd ongeveer? Graag een reactie. Mijn fractie zou ook wel een uitleg van de wethouder willen op de laatste brief van de rekenkamer.

Dan heb ik nog een specifieke vraag aan de wethouder. Er zijn vier niveaus voor het verantwoorden van subsidies door de subsidieontvanger. Bij niveau 1 is achteraf verantwoording afleggen niet nodig of een steekproefsgewijze verantwoording achteraf is voldoende. Wat voor subsidies vallen hier onder? Waarom hoeft hiervoor achteraf geen verantwoording afgelegd te worden? Verder sluit ik me graag aan bij de vragen van de SP en GroenLinks over de aanbevelingen van de Rekenkamer en monitoring.