Bijdrage Program­ma­re­kening 2019


Raad

30 juni 2020

Voorzitter,

We zitten middenin een crisis; eigenlijk middenin meerdere crises. Niet alleen hebben we te maken met een coronacrisis, maar ook met een klimaatcrisis en een ecologische crisis. Nu we naar de jaarrekening kijken is de vraag wat het college het afgelopen jaar heeft gedaan om deze crises aan te pakken. De Partij voor de Dieren moet concluderen dat dit weinig is.

De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie is gestegen, het percentage gescheiden afval is bedroevend laag en er is veel groen verdwenen. Zowel de bomenkap bij Madurodam als bij de Koekamp zijn ondanks grootschalige protesten door de gemeenteraad goedgekeurd. Veel partijen die in het college zitten zeggen groen te zijn, hebben groen in hun logo of zelfs in hun naam, maar hier blijkt te weinig van terecht te komen. Wanneer zien we verbetering?

Hetzelfde kan gezegd worden van partijen met een rode kleur in hun logo. Het meeste treurige is wel de sociale woningen. Jarenlang beleid van colleges met zogenaamde sociale partijen heeft gezorgd dat er nog steeds bar weinig sociale woningen worden gebouwd en zelfs nog erger dat mensen nog steeds met vocht en schimmel te maken hebben. Wanneer zien we verbetering? Het is tijd voor actie.

Voorzitter, we moeten helaas constateren dat er al jaren weinig vooruitgang is. We wachten als Raad al jaren op een fatsoenlijk inkoopbeleid, al jaren op een stuk over ecologische zones en al jaren op een dierenwelzijnsnota. En we wachten al tijden op verbeterde prestatieafspraken, al tijden op concrete duurzaamheidsdoelstellingen en al tijden op betere bewonersbetrokkenheid bij bouwplannen. Hopelijk zien we snel verbetering.

De Partij voor de Dieren heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten, maar voorstellen voor verbetering gedaan, bijvoorbeeld over duurzame dienstreizen, duurzaam voedsel en een nota dierenwelzijn. En recent hebben we een voorstel gedaan voor vergroening van pleinen en komen binnenkort met een voorstel om meer groene daken aan te leggen. Wij denken dat Den Haag meer in zijn mars heeft dan het huidige beleid. Vandaag dienen wij ook een aantal moties in om het college aan te jagen.

Allereerst is het budget voor dierenwelzijn al tijden zeer laag en onveranderd. Voor beleid wat zoden aan de dijk zet is meer geld nodig. Vandaar de volgende motie.

Over dierenwelzijn dienen we verder graag mede de motie van GroenLinks over het verduurzamen van de dierenopvang in. In de Commissie gaf de wethouder aan hier graag op in te zetten, maar een extra aanmoediging kan geen kwaad.

Ik noemde verder ook al het sturen of eigenlijk juist niet sturen op duurzaamheidsdoelen. Het bevreemdt ons dat de wethouder niet aangeeft wat het doel is van de verschillende acties. Zo kunnen we onze controlerende taak niet goed uitvoeren. Ik roep de wethouder op om toe te zeggen dat ze dit in de komende programmabrief gaat aanscherpen. Ook geeft de wethouder geen duidelijkheid over hoe ze de Enecomiddelen wil inzetten. Ik vraag de wethouder om hier ook duidelijkheid over te geven.

De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie neemt daarbij zelfs toe. Hier moet wat aan gebeuren en er moet een plan komen om dit te verlagen. Vandaar de volgende motie.

Dan nog het groen. Ik zei al dat de natuur onder druk staat. We zijn heel benieuwd naar de natuurversterkingsmaatregelen die het college in het kader van de stikstofcrisis zal nemen. Tegelijkertijd laat het verleden zien dat groen aan het verdwijnen is in Den Haag door nieuwbouw en meer asfalt. Ook de Uithof lijkt eraan te moeten geloven. Vandaar de volgende motie.

Verder is het belangrijk om de kust mooi te houden en is ons een tijd geleden een evaluatie van de strandhuisjes beloofd. Hier hebben we echter nog niets over gezien en toch dreigt de pilot te worden verlengd. Kan de wethouder klip-en-klaar toezeggen dat hij niet tot een verlenging van de vergunningen overgaat totdat de raad de evaluatie heeft behandeld?

Onze laatste motie gaat over daklozen. Het aantal daklozen groeit. Er moet naast het realiseren van opvanglocaties meer gedaan worden om het stigma dat nu rust op dakloosheid te doorbreken. In Engeland worden succesvolle evenementen georganiseerd die eraan bijdragen dat de beeldvorming verandert, maar die ook preventief werken om nieuwe dakloosheid te voorkomen. Dergelijke evenementen zouden goed passen op de Haagse evenementen kalender. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, de coronacrisis biedt de kans om komend jaar verbeteringen in te zetten en zo de andere crises aan te pakken; voor dier, natuur en milieu.

Dank u wel.