Motie Plan voor gemeen­te­lijke CO2-besparing


30 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, ter bespreking van de programmarekening 2019.

Constaterende, dat

 • in 2017, respectievelijk 2018 en 2019 was de CO2-uitstoot van gebouwen en installaties van de gemeente 5116, 5579 en 5.691 ton;
 • de CO2-uitstoot zo elk jaar stijgt en hoger ligt dan de begroting van 2019 (5400 ton);
 • er geen concreet plan is met tussendoelen om de CO2-uitstoot van de gemeente te verlagen;
 • er wel budget beschikbaar is gesteld waarmee 36 panden in 2019 zijn en 43 panden in 2020 worden verduurzaamd;
 • dit budget niet beschikbaar is voor 2021 en verder;
 • het college per motie (RIS301674) is opgeroepen om in 2020 met een raadsvoorstel te komen met het oogmerk om de verduurzaming van gemeentelijke panden te versnellen;
 • het college bij de afdoening van de motie verwijst naar het stedelijk energieplan waarin (nog) niet wordt ingegaan op deze versnelling.

Overwegende, dat

 • de gemeente met het verduurzamen van haar gebouwen CO2, energie en kosten kan besparen;
 • zij hiermee het goede voorbeeld kan geven;
 • het wenselijk is om een plan te maken met heldere tussendoelen om de gemeentelijke CO2-uitstoot te verlagen.

Verzoekt het college:

 • bij de eerstkomende programmabrief duurzaamheid met een plan te komen met heldere tussendoelen om de gemeentelijke CO2-uitstoot te verlagen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV