Motie Verhoog budget dieren­welzijn


30 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, ter bespreking van de programmarekening 2019.

Constaterende, dat:

  • het volledige dierenwelzijnsbudget nu wordt gebruikt om zoveel mogelijk te voldoen aan wettelijke verplichtingen en personeelskosten;
  • er hierdoor geen helemaal geen budget meer overblijft om een voortvarender dierenwelzijnsbeleid uit te voeren.

Overwegende, dat:

  • de algemene zorgplicht voor gewonde dieren niet optimaal uitgevoerd kan worden door het beperkte gemeentelijke budget;
  • er een nieuwe dierenwelzijnsnota aan zit te komen;
  • nu bij voorbaat veel goede ideeën en plannen op dierenwelzijnsgebied op de plank moeten blijven liggen omdat er geen financiële dekking voor is.

Verzoekt het college:

  • in de volgende begroting middelen te reserveren voor een ruimhartige invulling van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen