Motie Houd de Uithof groen


30 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, ter bespreking van de programmarekening 2019.

Constaterende, dat

  • er in de programmarekening wordt aangegeven dat gewerkt wordt aan een gebiedsagenda voor de Uithof;
  • bij de beantwoording van technische vraag 168 en 482 wordt aangegeven dat gewerkt wordt aan scenario’s voor het toevoegen van een toekomstig recreatief programma;
  • de Uithof onderdeel is van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur;
  • de Uithof bovendien onderdeel is van de provinciale en stedelijke ecologische hoofdstructuur.

Overwegende, dat

  • aangezien de Uithof onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur het gemeentebestuur zich met de agenda groen voor de stad heeft verplicht deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken;
  • het bovendien onwenselijk is dat in dit waardevolle en beschermde gebied groen verdwijnt;
  • de wethouder niet wilde aangeven dat er geen groen zou verdwijnen bij de planvorming.

Verzoekt het college:

  • voor de gebiedsagenda van de Uithof als uitgangspunt vast te leggen dat er geen groen verdwijnt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Peter Bos

Partij voor de DierenHaagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66