Bijdrage Program­ma­re­kening 2019


Cie Bestuur

24 juni 2020

Inhoudsopgave

B.1 Programma 5: Cultuur en Bibliotheken (alleen voor wat betreft archeologie en monumenten)

We zijn blij dat de wethouder de stofkamoperatie gaat doen en hier dit jaar over zal rapporteren. Hier kijken we met veel interesse naar. Klopt deze planning nog?

Een ding waar we minder tevreden over zijn is de kerkenvisie of eigenlijk gebrek eraan. Elke keer wordt deze uitgesteld en de vorige toezegging gold voor maart. Wanneer komt hij eindelijk?

B.2 Programma 13: Stadsontwikkeling en Wonen & Programma 9: Buitenruimte (alleen voor wat betreft strandbeleid en zeehavens)

Voorzitter,

Allereerst het strandbeleid en de zeehavens. Het beloofde convenant en de evaluatie rond de strandhuisjes en jaarrondexploitatie is nog niet gekomen. We wachten dit voorstel af. Wanneer komt dit en wanneer is het handig de bespreking hierover in te plannen?

Een belangrijk aspect bij woningbouw is nu de PAS-uitspraak. Is nog steeds de planning dat de wethouder binnenkort met een pakket aan natuurversterkingsmaatregelen komt?

Rond Zuid-West lijkt er vertraging te zijn in de plannen. Klopt dit? Houdt dit verband met Vestia?

Een ander belangrijk punt voor de Partij voor de Dieren is de aanpak van verkrotting. We wachten ondertussen al heel lang op de toegezegde brief hierover. Wanneer zien we nou actie van het college om meer hieraan te doen? We vinden het bijzonder dat er geen boetes zijn uitgedeeld rond verkrotting. Waarom niet?

Voor de regeling Groene Leges is maar 0,3 miljoen van de 5 miljoen gebruikt. Wat doet het college om dit verder te stimuleren? Weet het college of het lage gebruik komt door de onbekendheid of om andere redenen?

Wat sociale woningen betreft is veel meer nodig om de 30% te halen. Wat gaat het college concreet meer doen? De afgelopen 6 jaar wordt hier al over gepraat maar de norm is nooit gehaald. Nu wordt 18% gehaald waaronder veel studentenwoningen.

Dan een aantal specifieke projecten:

  • de Binckhorst. De gebiedspaspoorten zouden toch vooraf met de raad worden gedeeld; waarom ziet het college hier nu vanaf?
  • Wanneer volgt meer info over Tuincentrum Hanenburg. Verdwijnt hier groen?
  • Zullen de ontwikkelingen in de Uithof ten koste gaan van het groen?
  • Komt er een raadsvoorstel rond de Plesmanweg 1-6 aangezien het om vele woningen gaat? : verklaring van gb

B.3 Grip op Grote projecten

Voorzitter,

De Grip-rapportage is erg ingewikkeld en geeft de gemeenteraad niet meer GRIP. Risico’s worden pas aangepast als er een probleem is en geld bij moet. We maken ons daarom zorgen om de risico-inschatting van het college.

Een aantal vragen over de GRIP-rapportage. Allereerst het KJ-plein. Het resultaat is met € 2,29 mln. achteruit gegaan. Kan de wethouder hier nader op ingaan? Wanneer wordt überhaupt begonnen met bouwen daar? Is er in de contracten afgesproken wanneer met de bouw moet zijn begonnen? Wanneer is het moment om de stekker eruit te trekken?

Dan de verbindingstunnel. Deze komt er niet in tegenstelling tot in de Grip staat. Wat betekent het schrappen van de tunnel voor de GRIP? Wanneer gaat de fietsenstalling open?

Rond het Spuikwartier is het saldo 2,34 miljoen negatief. Waar wordt dit door verklaard? Zijn dit aanvullende kosten van de gemeente door de late oplevering van Amare?

Rond het Norfolkterrein zou een programmawijziging plaatsvinden. Wanneer horen we daar meer over?

B.6 Programma 9: Buitenruimte (alleen voor wat betreft De Kern Bijzonder en de stadsentrees)

Voorzitter,

Mijn fractie heeft twee punten op dit onderwerp. Allereerst de Koekamp. Nu staan er lelijke hekken en heuvels. Is er niets mogelijk om dit tijdelijk wat aantrekkelijker in te richten of gaat de gemeente echt nog tot het eind van het jaar wachten om iets te doen?

Dan HS. Waarom wordt bij de herinrichting van het plein voor Den Haag HS, aan de Waldorpstraat, niet gekozen voor een groene inrichting? Waar dit er op de verbeelding van het ontwerp nog aardig uitzag, blijkt het totaal oppervlak van het groen in het echt erg tegen te vallen.

B.6 Programma 11: Economie

We hebben natuurlijk onlangs nog de Economische Visie besproken. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat er weer een nieuw visiedocument komt omtrent circulaire economie. Mijn fractie hoopt wel ten zeerste dat het niet bij een visiedocument blijft, maar dat hier ook een concrete uitvoeringsagenda bij komt kijken waarin ook de gevolgen van de coronacrisis wordt meegenomen. Ons huidige economische stelsel is kwetsbaar, dat blijkt nu meer dan ooit. Is de wethouder het met de PvdD eens dat we naar een nieuw economisch model moeten? Als we als gemeente echt een sterke, lokale economie op willen bouwen, een economie die bloeit, in plaats van groeit, dat zullen we vol in moeten zetten op circulariteit. Kan de wethouder nader ingaan op het proces om te komen tot het nieuwe plan?

Mijn fractie ziet dat er verder in dit programma erg makkelijk met de term ‘duurzaamheid’ wordt geslingerd, maar wat er mist, is een integrale duurzaamheidsdoelstelling. Als we als stad de rode loper uit blijven leggen voor olie- en gasbedrijven, inzetten op internationale verbanden met bijbehorend vliegverkeer en terughoudend blijven met het inzetten van duurzaamheidscriteria, doen we niet ons uiterste best om de duurzame doelen van Den Haag te halen.

Kan de wethouder vertellen of er bij de nieuwe visie over circulariteit ook een agenda wordt bijgevoegd?

Ook het evenementenbeleid wacht mijn fractie vol spanning af. Dat doen we al een tijdje, dus we verwachten er veel van. Worden we hierin ook op de hoogte gesteld van de vorderingen van de Duurzaamheidskring Evenementen? Wanneer komt nu het locatiebeleid, deze zou er al in 2019 hebben moeten liggen?

De wethouder heeft mijn fractie ook een aantal maanden geleden toegezegd dat zij in gesprek zou gaan met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden over vuurwerk op festivals. Ook zou zij de mogelijkheid nagaan om vuurwerkvrije zones in te stellen voor professioneel vuurwerk en een brief sturen naar de raad. Wanneer kunnen wij deze verwachten?

Dan ten slotte nog even over Impact City. Onlangs heeft de wethouder een motie van de SP en de PvdD ontraden die erop toe zou zien dat ondernemers die zich willen aansluiten bij ImpactCity ook kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk bijdragen aan de Sustainable Development Goals en in welke mate. Momenteel lijkt het erop dat geïnteresseerden vooral een goede pitch moeten hebben om in aanmerking te komen, maar dat er geen follow-up is waarbij in de gaten gehouden wordt of de ondernemers inderdaad impact maken. Heeft de wethouder hier zelf een suggestie voor? Kan de wethouder evalueren hoe vorig jaar de selectie heeft plaatsgevonden en op basis waarvan partijen zijn gekozen?

Verder ben ik benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vragen van mijn collega’s, onder meer die over wat het college doet met de adviezen van het economic board.

B.7 Programma 14: Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening (alleen voor wat betreft de onderdelen stadsdelen, dienstverlening, klantencontactcentrum, burgerzaken en baten secretarieleges) & Programma 16: Overhead

Voorzitter,

We hebben onlangs al gesproken over het inkoopbeleid. De Partij voor de Dieren betreurt het dat dit zo lang heeft geduurd, aangezien we middels onze inkoop veel kunnen doen voor de stad, de natuur en de maatschappij. Ook hopen wij echt op betere terugkoppeling over het verloop hiervan, zodat we niet iedere keer om specificaties hoeven te vragen in de technische vragenronde van de Programmarekening.

Kan de wethouder vertellen waarom de inkoop van biologische producten is afgenomen, terwijl het aangenomen initiatief over duurzaam voedsel van de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en de PvdA juist stuurt op meer biologisch?

Dan een vraag aan wethouder Bruines, kan zij vertellen wat nou het idee is van ons inpandige afvalbeleid? Wethouder Gernaoui werd hier al op aangesproken en die zou met een briefje komen, maar dit is niet gebeurd. Momenteel wordt alles gewoon in 1 zak gedumpt.

B.1 Programma 12: Mobiliteit

Voorzitter,

Veel nota’s rondom mobiliteit hebben we de afgelopen tijd vastgesteld; nota verkeersveiligheid, ruim baan voor de fiets en de hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie. Met deze beleidsstukken is op papier de keuze gemaakt voor voorrang aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. In praktijk ziet de Partij voor de Dieren nog steeds dat de focus teveel op de auto is gericht, dit is terug te zien in wegversmallingen waarvoor nog steeds in 2019 voor de auto is gekozen in plaats van een vrijliggend fietspad op de Gevers Deynootweg. Maar ook door de aanleg van meer parkeerplaatsen. Voortvarend aan de slag vanaf nu in versnelling veiligheid voor fietsers, voetgangers en fijnmazig openbaar vervoer.

Al eerder heeft mijn fractie gevraagd of de wethouder wat zag in het omvormen van bestaande versteende parkeerplekken naar afwaterende parkeerplaatsen. Daaruit kwam naar voren dat het college daar ook op wilt inzetten.Het college wilde geen half-halfverharding vanwege het vele onderhoud. Kan worden aangegeven waaruit dit onderhoud bestaat? Zijn in de tussentijd al voorbeelden hiervan gerealiseerd? Hoe staat het met de pilot van groene parkeerplaatsen bij het molenvlietpark?

Ook voor de fiets hebben we het afgelopen jaar ontwikkelingen vanuit de wijk gezien. Zo zijn op ons initiatief fietsvlonders aangelegd, maar is ook een pilot gestart geweest met leefstraten. Kan de wethouder terugblikken welke effecten deze en andere experimenten in het kader van de mobiliteitstransitie hebben gehad?. Kunnen we als gemeenten de bewonersorganisaties niet meer proactief stimuleren om zo meer mobiliteitsexperimenten uitvoeren als leefstraten, schoolstarten of aanleg fietsvlonders?

B.2 Programma 9: Buitenruimte

Voorzitter,

Ecologische zones en groengebieden worden kleiner of verdwijnen door o.a. bouwontwikkelingen. De nota ecologische verbindingszones liep tot 2018. De nieuwe nota wordt al langere tijd aangekondigd maar in de tussentijd gaat de afbraak aan het groen door en zijn er nog steeds ecologische knelpunten. En die zorgen willen we bij deze dan ook uitspreken.

Maar in de tussentijd zijn ook nieuwe ecologische knelpunten ontstaan. Hoe worden die ontwikkelingen bijgehouden en meegenomen in de aangekondigde nota en zijn in de periode tussen 2018 en nu ook verbeteringen toegepast? Het is allemaal niet inzichtelijk. Ligt. De uitwerking van de nieuwe nota op schema? Hoe de ambities omtrent ecologisch beheer van dit college vertaald zijn in die nota. We horen het graag

Aansluiten bij de bomen vragen van de HSP en de tiny forest heeft mijn fractie al meerdere keren sv’s over gesteld en tot nog toe wilde het college daar niet aan dus ik ben benieuwd of het college daar inmiddels is veranderd in standpunt.

Kan de wethouder een update geven over de aanpak Aziatische Duizendknoop? Welke methoden past het college nu toe om deze plant te beheren. Is het college inmiddels aangesloten bij het landelijke actieplan?

De machines voor de groenvoorziening van de gemeente zouden opnieuw worden aanbesteed. Kan de wethouder aangeven of het is gelukt om een aanbieder te vinden die enkel elektrische machines aanbiedt?

Dan groen op straat. Er zijn al allerlei initiatieven gestart zoals de operatie steenbreek. Maar in Groningen gaan ze nog een stap verder met GrunnGras. Dit zijn tegels met uitsparingen er tussen waar ruimte is voor bloemen en andere soorten groen. Dit project bleek succesvol en wordt nu verder over de stad uitgebreid kan de wethouder aangeven dit te overwegen in Den Haag?

Hoe staat het met de pleinenaanpak van het college? Bijvoorbeeld het plein bij HS; de waldorpstraat. Wat is daar het plan wat betreft vergroening? Vindt de wethouder dat daar nou echt het maximale wordt gedaan wat betreft groene ruimte toevoegen?

Is de inzet bij het vervangen van speelplaatsen als ze de technische levensduur hebben behaald om de speelplaats te vergroenen? En verder om te vormen naar groene speelplaatsen?

Afval

Vorige week hadden we het al over de afvalbergen rondom de oracs maar ook het enorme zwerfvuil dat door bijplaatsingen ontstaat. Aanpakken en opruimen voordat we de wereld nog verder vervuilen en meer zwerfvuil ontstaat en plastic soep groter wordt. Voorzitter, toevallig werd ik geattendeerd op zelfpersende straatcontainers waardoor meer afval verzameld kan worden in de straatcontainer. Hoe kijkt de wethouder tegen deze straatcontainers en het plaatsen daarvan bij parken etc.?

Dierenwelzijn

Op dierenwelzijn gebied is het budget de afgelopen jaren altijd gelijk gebleven. Weinig investeringsruimte is erbij gekomen. Heel gek want in die zelfde tijd zijn wel meer regels opgesteld waardoor meer wettelijke verplichten moeten worden uitgevoerd. Dat betekent dat meer geld nodig is voor dierenwelzijn. Op de gehele begroting is het dierenwelzijn potje minimaal. Hoe staat het nu met het aanbestedingprocess voor dierenwelzijnsorganisaties? Kan de wethouder aangeven of zij ook ziet dat het budget dierenwelzijn ontoereikend is om de ontwikkeling op gebied van wettelijke regels en maatschappelijke verandering bij te benen? Hoe is de wethouder van plan om iets te doen aan dierenwelzijn als er helemaal geen geld voor is?

B.3 Programma 3: Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorzitter,

Er worden kleine stapjes vooruit gezet, maar te weinig om klimaatneutraal te worden in 2040 laat staan 2030. Een voorbeeld is alle regelingen die eigenlijk maar mondjesmaat worden gebruikt. 375 energiescans klinkt veel, maar dit is maar een fractie voor een gemeente zo groot als Den Haag. 8 leningen van het VVE-fonds is een goed getal voor een dorp, maar voor een stad is dit peanuts.

Steen des aanstonds is verder nog steeds de heldere tussendoelen die er niet zijn en de CO2-indicator die niet wordt aangepast aan de nieuwe doelstelling. We hopen dat dit een keer verandert.

Voorzitter, dan een aantal specifieke punten. De subsidie voor dak- en vloerisolatie komt nu vooral in de al rijke wijken terecht en wordt ook niet geheel uitgegeven. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit een probleem is?

Kan de wethouder verder ingaan op de besluitvorming rond het VVE-fonds? Wanneer komt hier meer info over? De wethouder had eerder toegezegd met een brief te komen over dit fonds.

Bij groene daken zien we in elk geval dat er veel potentie is en dat het budget al een tijd niet wordt benut. We komen daarom met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp in de komende weken.

Er lijkt verder geen vooruitgang te zijn rond het icoonproject duurzaam bouwen. Waarom niet?

Belangrijke onderwerpen die de komende weken nog worden besproken is het stedelijk energieplan en de RES. Ten aanzien van het laatste; wanneer komt hier meer informatie over en hoe kan de Raad input geven op het conceptstuk?

Dan afval. Het percentage gescheiden afval is nog steeds aanzienlijk lager dan begroot. Wanneer komen aanvullende acties op dit onderwerp? Kan het college verder het kengetal PMD opnemen als indicator in de volgende begroting?

Dan de eigen organisatie. De Partij voor de Dieren blijft benadrukken dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Bij de gemeentelijke gebouwen lukt dit nog niet. Het CO2-verbruik gemeente neemt zelfs toe. Wat doet de wethouder om dit aan te pakken?

Nu staat er niks over het voedselbeleid in de stukken. Klopt het dat dit in de nieuwe programmabrief wel terugkomt? Kan de wethouder ingaan op de voortgang rond duurzaam voedsel?

Kan specifiek worden ingegaan op het eten van noordzeevis en waarom dit duurzaam is? Wordt bij het bepalen van of vis duurzaam is niet gekeken naar duurzaamheidslabels of naar of vissen overbevist zijn?

Tot slot, de luchtkwaliteit. Qua fijnstof voldoet Den Haag niet aan de WHO-normen. Wanneer verwacht de wethouder hieraan te voldoen? Het probleem is dat de vervuilde straten vaak niet binnen de milieuzone liggen. Graag een reactie.

B.4 Programma 8: Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Voorzitter,

Op onze technische vragen op het onderdeel emancipatie geeft het college aan dat slechts 21 scholen gebruik hebben gemaakt van de voorlichtingslessen vanuit het COC om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Dat is iets meer dan een derde van het aantal middelbare scholen. Is het duidelijk waarom de scholen geen gebruik maken van deze lessen? Op welke andere manieren bieden die scholen aandacht aan het thema seksuele diversiteit?

Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat meer scholen gebruik gaan maken van de aangeboden voorlichtingslessen?

Uit de Monitor Discriminatie 2019 blijkt het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten in Den Haag relatief hoog is, in vergelijking met andere steden. Dit is voor een diverse stad als Den Haag problematisch. En de protesten van Black Lives Matter van de laatste tijd onderstrepen ook dat er verandering moet komen. Wat gaat de gemeente doen om herhaling van het aantal discriminatie incidenten te voorkomen?

Eerder is het voorstel van onze fractie aangenomen om in gesprek te gaan met de vrouwenopvang en andere instanties die zich bezighouden met het bestrijden van huiselijk geweld op een meer inclusieve opvang te vormen. Bij die gesprekken zou dan ook de mogelijkheid voor het opvangen van het gehele gezin worden besproken, dus inclusief het huisdier. In de technische vragen geeft het college aan dat de opvang dan moet verbouwen. Kan het college aangeven wat er nog meer uit het gesprek is gekomen en of er nog vervolggesprekken plaatsvinden?

Eerder hebben we als raad ingezet om een campagne te starten om het stigma over dak- en thuisloze te veranderen. Veel mnsen denken dat het alleen maar drugs- en drankverslaafde zijn. Maar iedereen kan dakloos worden en zijn het tenslotte mensen zoals jij en ik.

Het is dan ook jammer dat er politieke partijen in ons midden zijn die dat stigma voeden en deze groep mensen in een moeilijke crisistijd weg heeft gezet. Kan de wethouder aangeven wat de impact is geweest van die campagne?

In Engeland en dan vooral in Edinburgh is het jaarlijkse event Sleep in the Park om zo aandacht te vragen voor de dak- en thuisloze. Dit om geld in te zamelen voor de dag en nachtopvang maar ook om het beeld van daklozen te veranderen. Hoe staat het college tegenover dit voorstel om het ook in Den Haag te doen?

Veel mensen in de nachtopvang hebben zware psychische problemen. Omdat er binnen de GGZ geen plek is komen ze in de nachtopvang. Na de uitplaatsing van de mensen met minder zware problemen is een groep mensen achtergebleven in de nachtopvang met zware problemen. Gezien de achterstanden bij de Mwa-aanvragen, hebben ze ook nog eens weinig begeleiding. Voor deze mensen met deze problematiek is geen hulp aanwezig in de nachtopvang en worden deze mensen dus eigenlijk aan hun lot overgelaten. Kan het college aangeven hoe dat het afgelopen jaar is aangepakt? Welke hulp hebben deze mensen kunnen ontvangen?

Ook is er achterstand in het beoordeling van de MWA’s. Kan het college aangeven wat daar de oorzaak van is? En welke stappen zijn gezet om de achterstand in te halen?

B.7 Programma 5: Cultuur en bibliotheek

Voorzitter,

Vanwege de coronacrisis is het lastig om de situatie van de cultuursector te beoordelen op wat er in de programmarekening staat. Deze sector valt onder de zwaarst getroffenen en zal veel steun nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Wij hopen dan ook dat de wethouder van plan is om alle zeilen bij te zetten en om maximale steun van het Rijk te lobbyen.

We hebben hier nog wel de vraag over of het bekend is hoeveel matchingsgelden er theoretisch gezien opgehaald kunnen worden?

Over het advies van de kunst- en cultuurcommissie zullen we het nog uitgebreid gaan hebben en mijn fractie kijkt uit naar dit debat.

Nog een laatste vraag aan de wethouder over de voortgang van de Haagse theatermakers. Zijn er al gesprekken geweest?

B.8 Programma 6: Onderwijs

Er zijn nog geen aanvragen gedaan voor initiatieven rond burgerschapslessen (blz 64). Burgerschapsonderwijs vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijscurriculum. Wat gaat het college doen om er voor te zorgen dat er komend jaar wel aanvragen voor initiatieven op dit vlak zijn?

B.11 Programma 4: Openbare Orde en Veiligheid

Voorzitter,

We hebben natuurlijk net een bespreking over Veiligheid achter de rug. Daarin hebben wij als Partij voor de Dieren al onze zorgen uitgesproken over etnisch profileren en over racisme en discriminatie bij de politie. Het was dan ook goed om te horen dat de politiechef bezig is om deze problemen intern aan te pakken. Wij hopen dat de raad ook op de hoogte wordt gehouden van dit proces, des te meer nu dit onderwerp zo speelt in de samenleving. Kan de burgemeester dit toezeggen?

Dan zou ik graag nog opheldering willen over de beantwoording op en van onze technische vragen. Vraag 244: ‘Ook is mogelijk dat interne automatiseringsproblemen kunnen leiden tot minder registraties. Deze en andere omstandigheden kunnen invloed hebben op de mate waarin feiten (juist) geregistreerd worden door de politie.’ De politiechef herkende zich niet in dit antwoord. Kan de burgemeester ingaan op wat hiermee bedoeld wordt?

Wat betreft de BOA’s hopen we dat er gezocht kan worden naar manieren om de BOA’s veiligheid te bieden zonder hen te gaan bewapenen. Kan de burgemeester ons iets vertellen over de pilot met bodycams voor BOA’s? Gaan alle BOA’s er binnenkort een krijgen? Wat zijn hier de uitdagingen wat betreft privacy?

Mijn fractie had ook nog een vraag gesteld over cameratoezicht. In de jaarrekening staat dat ‘technische en innovatieve ontwikkelingen op het terrein van flexibel en vast cameratoezicht worden gevolgd en benut, zonder concessies te doen aan de privacy’. Kan de burgemeester hier op ingaan? Op welke manier wordt de privacy precies geborgd? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?

Dan tot slot over de demonstraties van het laatste jaar. De Partij voor de Dieren is zelf een actiepartij. Wij hechten groot belang aan dit grondrecht en zijn zelf ook niet te beroerd om de barricades op te gaan. Iedereen in dit land moet zijn mening kunnen laten horen.

Maar de afgelopen tijd lopen demonstraties steeds vaker uit de hand. Kan de burgemeester inschatten hoe dit komt? Het valt mijn fractie op dat er soms inconsequent wordt gehandeld. Dat zagen we al bij de boeren en de bouwers, waarvoor de restricties steeds verder werden verslapt. Dit veroorzaakte veel overlast.

Afgelopen zondag werd een aangekondigde demonstratie wel verboden, toen ter plekke toch toegestaan maar met nieuwe regels, en daarna worden ook die regels (van een eindtijd) ter plekke weer aangepast. Dit zorgt voor verwarring en irritatie, maar ook voor gezagsverlies: als je maar doorzet, wordt er meer toegestaan. Uiteindelijk is niemand gebaat bij deze onduidelijkheid. Het geeft de suggestie van willekeur.

Wat de demonstratie zelf betreft horen wij ook nog te veel verschillende verhalen om een oordeel te kunnen vormen. Sowieso veroordelen we het geweld en vinden het erg jammer dat het zo uit de hand is gelopen. Ook roepen bepaalde beelden van het optreden van de politie vragen bij ons op. Wij hopen hier snel meer duidelijkheid over te krijgen. Is de burgemeester bereid om concreet op papier te zetten welke demonstraties worden toegestaan en hoe wordt gehandeld bij overtreding van de voorwaarden? Dit om te voorkomen dat het beeld van willekeur ontstaat?

Verder blijft de PvdD strijden voor een Den Haag zonder consumentenvuurwerk. In 2019 is het beleid hetzelfde gebleven en is er nog sprake van excessief geweld en overlast. Hier moet wat aan gebeuren. Kan de burgemeester ingaan op de jaarwisseling 2019 en hoe hij aankijkt tegen die van komend jaar? Heeft de burgemeester al de uitwerking gezien van het gedeeltelijk landelijk verbod? Hoe staat het verder met de besluitvorming rond de vuurstapels?

We hebben verder aandacht gevraagd voor het feit dat natuurgebieden volgens burgemeester Krikke vuurwerkvrij zijn en niet volgens het nieuwe college. Hier hebben we vragen over gesteld, maar nog steeds geen antwoord op gekregen. Kan de burgemeester op dit onderwerp ingaan? Als er geen verbod zou gelden waarom heeft de gemeente dit dan eerder richting raad en burgers gecommuniceerd?