Bijdrage toekennen verkoop­op­brengst Eneco


Cie Bestuur

8 juli 2020

Voorzitter, ten eerste is mijn fractie blij dat het Enecofonds niet wordt omgedoopt tot een coronafonds, maar dat het college heeft uitgesproken zich te houden aan het uitgangspunt dat het moet gaan om investeringen voor de lange termijn, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Wel had mijn fractie inmiddels wel een iets verder uitgewerkt plan verwacht. In het stuk wat nu voor ons ligt, staat eigenlijk niet meer dan in het coalitieakkoord. Kan de wethouder al iets vertellen over het soort projecten en uitgaven waarnaar wordt gekeken? Is er al een globaal langetermijnplan of zien we wel wat er op ons pad komt? Graag een reactie.

Daarnaast heb ik een aantal wethouders horen zeggen dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om sommige uitgaven naar voren te halen, om zo de Haagse economie een boost te geven. Om wat voor soort uitgaven gaat het hier dan en zijn er nog risico’s aan verbonden om ze vooruit te halen? Mijn fractie vreest hier een beetje voor minder zorgvuldigheid. Den Haag heeft er al een handje van om grote projecten te onderschatten in tijd en kosten. Hoe gaan we er voor waken dat er niet te makkelijk wordt gedaan over uitgaven uit deze pot? Zoals de SP al benoemde, is het belangrijk dat wij onze controlerende taak kunnen uitvoeren en zou het wellicht een idee zijn om het grensbedrag van 2,5 miljoen omlaag te schroeven.

Tenslotte, voorzitter, wil mijn fractie ervoor waken dat er met de Enecogelden eenmalige uitgaven worden gedaan zonder duurzaam rendement. Het geld wat wordt uitgegeven, moet ook weer terugvloeien in de stad. Ik sluit me ook aan bij de vraag van de heer de Vuyst over de revolverende fondsen. Is de wethouder het hiermee eens en hoe gaat er voor gezorgd worden dat dit ook zo gebeurt? En waaraan wordt een project/uitgave getoetst om vast te stellen dat het in aanmerking komt voor de enecogelden? Graag een reactie van de wethouder. Wij vrezen namelijk dat de Enecomiddelen anders gezien zullen worden als lapmiddelen van projecten die wat duurder uitvallen.