Bijdrage The Grace


Commissie Ruimte

23 juni 2022

Voorzitter,

Het raadsvoorstel is duidelijk: de gemeentelijke kaders worden met voeten getreden. Er komen geen voorzieningen, geen groen en geen sociale woningen. Ook zijn er grote problemen met de wind en het geluid. Ik ga een aantal punten langs.

Wind. Het geeft de Partij voor de Dieren fractie een wrang gevoel dat het onderzoek van TU Eindhoven niet al direct met de commissie gedeeld is. In plaats daarvan werd de windhinder goedgepraat. Grote oranje vlekken werd geframed als acceptabel, hoewel het betekent dat je er niet op een terras kan zitten, een etalage kan bekijken, of met iemand kan praten. Pas in het onderzoek zien we dat oranje nagenoeg rood is. 4 uur en 44 minuten per dag is hier windhinder. Als dit 4 uur en 48 minuten was geweest, was het hele vlak rood. De presentatie van de windhinder is een soort grapefruit: een oranje schil die een bittere rode kern verhult.

Aan de hand van de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven wordt duidelijk gemaakt dat zo’n oranje waarde leidt tot jarenlange overlast. De duidelijke conclusie van het rapport is dat de windhinder onacceptabel is, en de voorgestelde oplossing eveneens onacceptabel. De Partij voor de Dieren vindt dat we dit advies serieus moeten nemen. Waarom kiest de wethouder dan toch om recht tegen deze adviezen in te gaan? Waarom niet leren van de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven, met namedat oplossingen in de buitenruimte niet robuust zijn?

Kan de wethouder aangeven wat er mogelijk is om de openbare ruimte echt radicaal anders in te richten zodat het groen, veilig en prettig wordt? Alleen een tramhalte verplaatsen of een wand bij een tramhalte zetten is te mager. Wat de Partij voor de Dieren betreft is een duidelijk plan met dekking en afspraken nodig.

Het stoort mijn fractie dat er selectief wordt geshopt met uitgangspunten, normen, en afspraken. Een aantal voorbeelden: bij de NVU HaagvlietPoort in 2019, overigens een collegebesluit en geen raadsvoorstel, heeft de wethouder toegezegd dat er nog dat jaar een openbaar ruimteplan en voorzieningenkaart zou komen. We hebben nog steeds geen voorzieningen vastgesteld.

Een tweede voorbeeld: bij dezelfde NVU heeft de wethouder toegezegd dat de GPR-score geldt als eis. Grace voldoet met een 7,6 score voor energie echter niet aan de afgesproken norm van een 9 voor energie die in de NVU en in de hoogbouwnota staat. Hoe kan dit? Mag de ontwikkelaar gewoon zomaar kiezen waar ze aan voldoen?

Bij parkeren is gebruikt gemaakt van normberekeningen die pas na de NVU zijn vastgesteld. Verder krijgt the Grace een vrijbrief om niet te voldoen aan groennormen, referentienormen voor voorzieningen en afspraken uit de woonagenda. De argumentatie voor deze vrijbrief is dat ze mogen ontwikkelen volgens vigerend beleid. Maar dat doen ze dus alleen als het hun business case uitkomt. Kan de wethouder reflecteren op dit selectieve shoppen?

Voorzitter, een skylounge is geen school, geen huisarts, en ook geen tandarts. Mijn fractie vindt het onacceptabel dat niet alleen de woonagenda, maar ook de groennormen en de Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen geschonden worden. Wat ziet de wethouder voor mogelijkheden om toch te zorgen voor voorzieningen conform de normen en met budgettaire dekking?

We willen juist toch voorkomen dat mensen hier straks wonen zonder voorzieningen en zonder groen. Waarom wordt deze ontwikkeling, de Grace, niet alvast gekoppeld aan investeringen in groen in de omgeving? Het gevaar van alvast wolkenkrabbers neerzetten, is dat het groen nooit komt. Is de wethouder het eens dat we voor visie zonder budgettaire dekking niks kopen. Graag een reactie van de wethouder.