Bijdrage Toekomst Rotterdam The Hague Airport


Cie Leef­om­geving

30 januari 2020

Voorzitter,

Mijn fractie is teleurgesteld in de beantwoording van de vragen die door tien fracties zijn gesteld.

De strekking van de beantwoording is goed samen te vatten in de eerste zin van de beantwoording: “De gemeente Den Haag is niet het bevoegd gezag ten aanzien van Rotterdam The Hague Airport.” Zoals de wethouder in onze vragen kon lezen, is dat ook niet waar om gevraagd wordt. Waar wel om gevraagd wordt, is of het college een standpunt in kan nemen en dat standpunt ook uit te dragen.

Dat het college eigenlijk alle vragen ontwijkt met een algemeen verhaal over bevoegd gezag en geluidsruimte is extra opvallend, omdat het college in juni vorig jaar zich een stuk minder voorzichtig opstelde in de beantwoording van de vragen van HvdH/GdM. Daarin geeft het college aan dat de gemeente Den Haag als mede-naamgever van de luchthaven medebelanghebbend is.

Hoe verhouden onze plannen om de klimaatdoelstellingen te behalen zich met het stimuleren van vliegverkeer? De indieners hebben een aantal specifieke vragen gesteld, die ik bij deze zal herhalen, en ik hoop dat de wethouder mondeling deze vragen wel wil beantwoorden.

  • Is het college het ermee eens dat groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college verder van mening dat groei van de luchtvaart niet past bij zowel de landelijke als de Haagse CO2-doelstellingen? Zo nee, waarom niet?
  • Ook vroegen wij of het college bereid is om net als gemeente Rotterdam bij een nieuw luchthavenbesluit ervoor te pleiten ook een krimpscenario te onderzoeken.

De wethouder geeft aan dat er geen sprake is van een nieuw besluit, terwijl op de websites van de luchthaven en van het ministerie te lezen is dat RTHA is gestart met een procedure om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. Bij deze dus nogmaals de vraag.

  • Er komt overigens ook een nieuwe Luchtvaartnota aan. Zou het college hier als mede-belanghebbende niet ook een zienswijze voor in willen dienen?

Interessant voor jou

Bijdrage Leiding door het Midden

Lees verder

Bijdrage Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer