Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat over het ecolo­gisch maai­beheer


Cie Leef­om­geving

6 september 2018

Voorzitter,

Ecologisch maaibeleid kan onze stad ontzettend veel bieden. Het verschil met gewoon beheer is voornamelijk niet of nauwelijks wordt gemaaid. Door de rust ontstaan bloemrijke oevers en perkjes. Dit is goed voor de Flora en Fauna en voor de beleving van de natuur in de stad. Daarentegen kan gewoon maaibeheer juist schadelijk zijn voor flora en fauna.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom een goede zaak dat volgens het college ecologisch beheer de norm wordt. Maar helaas zit er nu nog een enorm verschil tussen wens en praktijk.

Helaas werden we opgeschrikt doordat toch in een groenstrook werd gemaaid langs een sloot bij Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst. In en rond deze groenstrook lagen nesten van watervogels. Juist tijdens het broedseizoen, dat loopt tussen 15 maart en 15 juli, is de hele oeverbegroeiing en geen enkel nest meer te zien.

Voor die grasstrook bij de Bezuidenhoutseweg geldt het maairegime “traditioneel” maaien. Hier geldt maar liefst 22 x maaien per seizoen. Contractueel is in het gemeentelijk maaibestek vastgelegd dat de aannemer voorafgaand aan het maaien dient te controleren of er nestbroeders aanwezig zijn. Dit is helaas niet gebeurd waardoor nesten zijn vernield.

We zijn erg blij dat de wethouder aangeeft dat hij voor deze locatie zal de groenbeheerder contact opnemen met omwonenden met het voorstel om het maairegime aan te passen naar “doorgroei” zodat in het vervolg pas na het broedseizoen en maar twee keer per jaar zal worden gemaaid. Na consensus zal het maaibestek daarop worden aangepast en dit duidelijk worden gecommuniceerd met de aannemer.

Dit is heel goed nieuws, ook dat de wethouder dit oppakt samen met bewoners, maar roept tevens de vraag op of dit niet op meer plekken in de stad kan. Want helaas is dit geen incident. Zo werd aan de Burgemeester Hovylaan een nest verwijderd door de gemeente, en ook bij de J.D. De Koklaan en de Van Marrewijklaan.

Dus mijn vragen aan de wethouder zijn:

-Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat er bij groenonderhoud in en buiten het broedseizoen nesten kapot worden gemaakt?

-Is hij bereid om de aannemer of aannemers strenger te controleren?

-Is hij bereid om de inventariseren op welke plekken in de stad nog meer ecologisch beheerd kunnen worden, of er meer oevers en perkjes zijn waar ecologisch beheerd kan worden?

-Welke mogelijkheden zijn daarbij voor niet maaien, in plaats van het doorgroeibeleid?

Dank u wel.