Bijdrage Voort­gangs­rap­portage lucht­kwa­liteit 2018


9 mei 2019

Voorzitter,

Gezonde lucht is een mensenrecht. Lucht is overal en om ons heen. In Nederland overlijden jaarlijks 12.000 mensen door luchtvervuiling. Een van de hoofdoorzaken van de luchtvervuiling is het autoverkeer.

Er zijn verschillende normen opgesteld om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te houden. De Europese normen zijn slechter dan die van de WHO. De WHO normen zijn strenger. Het college heeft uitgesproken de WHO normen te willen nastreven, maar tot nog toe worden die normen niet gehaald. De Partij voor de Dieren ziet ook liever de WHO norm als richtlijn, maar wil wel de kanttekening maken dat we ons niet moeten blindstaren op de norm, maar juist nu alle zeilen bij zetten om een gezonde lucht voor onze inwoners te garanderen.

Daarom is het ook zo belangrijk dat we als gemeente in blijven zetten op die modalshift. Duurzame vervoersmiddelen zoals ov, fiets en voetgangers moeten de voorkeur genieten. Gaat de wethouder samen met de wethouder mobiliteit nog extra stappen ondernemen om de modalshift te versterken in het kader van de luchtkwaliteit?

De verwachting is dat de concentraties door economische ontwikkelingen zullen toenemen. Op welke locaties zou dat dan zijn? Welke maatregelen worden genomen om die stijgingen te voorkomen?

Een milieuzone helpt om het verkeer zo te sturen en te beïnvloeden dat regio’s voorzien worden van een betere luchtkwaliteit. Het kabinet heeft besloten dat gemeenten zelf de grens mogen leggen, maar ziet graag dat straks in het hele land dezelfde regels gelden. Wij sluiten ons daarom ook aan bij de vraag van de PvdA over welke variant de wethouder gaat kiezen.

Is dit en het realiseren van een gezondere lucht niet overtuigend genoeg voor de wethouder om de milieuzone in Den Haag uit te breiden zowel geografisch als door de toelatingseisen voor voertuigen? Graag een reactie.

Onlangs kwam Amsterdam met een plan om benzine en diesel auto’s vanaf 2030 niet meer toe te laten in de stad. Dit plan draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en zorgt voor meer gezonde lucht voor onze inwoners. Met deze stip op de horizon te plaatsen geeft de gemeente daarmee ook een signaal af dat mensen schoon vervoer moeten aanschaffen. Dat is niet alleen beter voor de luchtkwaliteit in de stad, maar ook voor de gezondheid van de mensen zelf in onze stad maar ook daarbuiten. Wij sluiten ons aan bij de vragen gesteld door PvdA op dit punt.

Ook horen we graag van deze wethouder hoe het nu met de plannen staat om de Fijnstof kanonnen ofwel de tweetakscooters voor 2020 uit de stad te weren?

Voorzitter, gevoelige groepen zoals ouderen, zieke en jongeren zijn vatbaarder voor ziektes door ongezonde lucht. Zo is te lezen dat van de 50 gevoelige bestemmingen die we in onze stad hebben, slechts 9 gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Weet de wethouder of inmiddels alle locaties zijn aangepakt? Is nadien ook gemeten of de aanpassingen daadwerkelijk tot gezonde lucht hebben geleid?

Als een strand aan zee hebben we ook te maken met schepen. Ook schepen zorgen voor uitstoot en juist als de wind verkeerd staat komt die lucht ook terecht in de leefgebieden van onze inwoners. Rotterdam heeft daarom maatregelen genomen voor haar inwoners. De gemeente geeft korting op liggeld voor schone schepen die in de haven komen. Is de wethouder bereid om ook in Den Haag deze maatregel in te voeren om zo een schone scheepsvaart te stimuleren?

Als laatst maken we ons zorgen over de manier waarop deze voortgangsrapportage voortaan bij de nota duurzaamheid wordt betrokken. We horen graag van de wethouder wat de voordelen zijn van het opnemen van de voortgang luchtkwaliteit bij de kadernota duurzaamheid?