Bijdrage Vroeg­tijdige school­uitval


Commissie samen­leving

14 april 2023

Voorzitter,

Ook namens de PvdD dank aan de insprekers en het delen van uw verhaal. Ik sluit mij dan ook aan bij de eerder gestelde vragen van collega’s aan de wethouder.

Wanneer we het jaarverslag Leerlingzaken teruglees zie ik veel cijfers voorbij komen. En dat terwijl als het gaat om schooluitval, de achterliggende verhalen en de achterliggende oorzaken zo verschillend kunnen zijn per casus.

Mijn partij start met het benadrukken dat iedere jongere ertoe doet in zijn eigen kracht. De interventies die we inzetten om jongeren te helpen een goede start te maken moeten dan ook wat de PvdD betreft ervoor zorgen dat we jongeren helpen zelfvertrouwen op te bouwen. In het jaarverslag wordt uiteengezet per onderwijsrichting in hoeverre er sprake is van verzuim. Onze fractie vraagt zich af wat de overweging is geweest om de overige voortgezet onderwijs niet uiteen te splitsen of te specificeren?

Als gemeente hebben we onder andere een LeerWerkmakelaar en jongeren steunpunten om jongeren weer te begeleiden naar werk of school. De Partij voor de Dieren vindt dat dit maatwerk moet zijn, juist omdat dit zo verschillend is per casus. Op welke wijze wordt er in deze trajecten dan ook voldoende rekening gehouden met de persoonlijke situatie van een jongere?

Maar als gemeente hebben we ook een eigen werkgeversrol, een rol waaruit wij als organisatie ook zelf een klimaat kunnen creëren waar jongeren terechtkunnen. Een plek waar jongeren zowel kunnen leren als werken tegelijk bij wellicht een beroep dat hen aanspreekt. Daarom de vraag aan de wethouder welke trajecten we als eigen organisatie aanbieden aan deze doelgroep?

In het jaarverslag wordt duidelijk dat er door Bureau halt 47 jongeren zijn begeleid. In het jaarverslag vinden we alleen vervolgens niets terug over de lange termijn effecten van dit traject. Als we het bijvoorbeeld hebben over het toekomstperspectief van deze jongeren dan wel baan of opleiding na dit interventiemiddel. Wordt gevolgd of jongeren na deze interventie wel of niet uitvallen?


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college huisvesting onderwijs

Lees verder

Bijdrage Erfpacht canonpercentage 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer