Bijdrage Woon­a­genda


Cie Ruimte

6 maart 2019

Voorzitter,

Dank aan iedereen die hard gewerkt heeft aan de Woonagenda. De Partij voor de Dieren vindt het over het algemeen een gewogen en verstandig stuk. Ook fijn dat de wethouder heeft gekeken naar de ideeën van de Raad.

Echter voorzitter, we zijn wel wat ontevreden met hoe de wethouder met de voor ons belangrijke moties en toezeggingen is omgegaan. De moties worden met twee zinnen terzijde geschoven en de toezeggingen uit de Commissie mondjesmaat ingevuld.

Allereerst wordt het onderwerp duurzaamheid nog steeds weggeschoven onder de duurzaamheidsnota. Zo is nog steeds niet duidelijk hoe op duurzaamheid bij woningen wordt gestuurd. De wethouder had toegezegd hier een passage over op te nemen. Waarom heeft hij dit uiteindelijk niet gedaan? Komen in de kadernota wel concrete doelen en tussendoelen ten aanzien van bestaande en nieuwbouw?

Ook gaf de wethouder aan de passage over kwaliteit uit te breiden. Dit is ook niet echt gebeurd. Waarom niet? Voor de Partij voor de Dieren is het essentieel dat ook aandacht wordt besteed aan kwaliteit. Huurders die nu een huis vol schimmel hebben of lekkages hebben worden niet perse geholpen als ergens anders wordt bijgebouwd. Nu wordt slechts gericht op kwantitatieve aspecten, terwijl we zien dat slecht verhuurderschap schering en inslag is. Waarom heeft de wethouder niet opgenomen hoe meer op de kwaliteit zal worden gestuurd? Verwezen wordt naar een beleidskader kwaliteit. Wanneer komt deze en is dit een Raadsvoorstel? Komt hierin ook de rol van de pandbrigade of is dit een afzonderlijk raadsvoorstel?

De wethouder zegt dat de Woonagenda geldt als basis voor afspraken met woningcorporaties, maar voorzitter deze agenda is nog niet concreet genoeg om zicht te hebben op wat er in de prestatieafspraken en het raamcontract komt. Het gaat erom of de concrete uitwerking voor de corporaties voldoende ambitieus is. Voor de Partij voor de Dieren is essentieel dat de Raad hierop kan sturen. Onder wethouder Wijsmuller werden de afspraken vooraf met de Raad gedeeld. Hier wil de Partij voor de Dieren aan vasthouden en hoopt dat de wethouder hier echt de Raad tegemoet komt. Hoe de wethouder de Raad zal betrekken is voor de Partij voor de Dieren namelijk essentieel in de keuze of we dit voorstel zullen steunen.

Voorzitter, al met al zijn we namelijk positief over wat erin staat, maar kritisch op wat er niet staat. Dat is de rol van de gemeenteraad, hoe op kwaliteit wordt gestuurd en hoe wordt ingezet op een klimaatneutraal Den Haag in 2030.