Cie Ruimte - Bestem­mingsplan Vroondaal


8 februari 2018

Voorzitter,

Voor mijn fractie is het moeilijk te volgen welke wijziging precies wordt voorgesteld gegeven de moeilijk te begrijpen plankaart. Kan de wethouder verduidelijken waar de nieuwe weg precies komt?

Kan de wethouder verder uitleggen waarom wordt gesproken van een verlegging of verschuiving van de “Boslaan”. De oorspronkelijke “Boslaan” wordt immers ingericht tot woonstraat en feitelijk komt er dus een weg bij. Graag een reactie van de wethouder. Waarom is het wenselijk om 2 wegen te hebben zo dichtbij elkaar? Wordt ook voldoende ruimte voor de fiets gereserveerd?

Voorzitter, mijn fractie zou ook graag van de wethouder horen of er bomen moeten worden gekapt voor deze extra weg of wegverplaatsing en hoeveel vierkante meter groen verloren gaat.

Verder zou mijn fractie graag van de wethouder willen weten welke mitigerende maatregelen worden getroffen voor de aanwezige diersoorten. Klopt het dat de sloot wordt gedempt en komt daar een nieuwe sloot voor terug? En worden maatregelen getroffen voor een vleermuisroute? Bijvoorbeeld door een groenstrook aan te leggen voor trekroutes en het hanteren van vleermuisvriendelijke straatverlichting. Welke maatregelen worden verder getroffen ter bescherming van de ontdekte Ransuil?

Tot slot, AVN sprak in haar zienswijze over het gebruik van de vrijgekomen ruimte voor een voor de natuur waardvolle meidoornhaag die op de scheidslijn tussen oud en nieuw Vroondaal zou kunnen komen. Staat de wethouder er open voor om een kleine ruimte te reserveren voor dit waardevol groen?