Eerste voort­gangs­be­richt Beleidsplan Profes­si­oneel Welzijnswerk 2021 – 2024 “Versterken & Verbinden”


Commissie samen­leving

22 september 2023

Voorzitter,

Er is al veel besproken over het welzijnswerk, maar nu een wat meer ingezoomd debat over het welzijnswerk. We hebben dan ook nog een aantal vragen en wat punten die we in de nieuwe ontwikkelingen willen meegeven aan de wethouder. Er zijn drie ambities geformuleerd in het beleid en ik. loop ze per ambitie langs.

De eerste is actief samenleven

We hebben in ons beleidsplan professioneel welzijnswerk 2021-2024 mooi omschreven op welke wijze we sociale samenhang willen bevorderen en het zelf organiserend vermogen in buurten willen stimuleren. Daar staan we als PvdD uiteraard achter. Maar wat de PvdD betreft staat dit beleid haaks op de ervaringen met het contact met de gemeente die wij vanuit bewonersorganisaties en vrijwilligers terug krijgen. De manier waarop de gemeente omgaat met bewonersinitiatieven en vrijwilligers kan zo demotiverend werken en sluit Daan ook niet aan op de beschreven ambities van het welzijnswerk. Als we als gemeente veel investeren in het opbouwen van bewonersinitiatieven en vervolgens als gemeente niet ingaat op signalen dan draag je niet zelf niet bij aan je eigen opgestelde doelen.

Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van Welzijn Scheveningen die hun best proberen te doen iets te verbeteren voor de ouderen in Den Haag. Zij werden van het kastje naar de muur gestuurd met hun verhaal. De PvdD wil de rol van de gemeente duidelijk geformuleerd hebben binnen deze ambities en dit ook meenemen in het beleid. Daarnaast kunnen we hier proactiever in optreden, de community builder kan hier wat ons betreft de regierol in nemen. Graag een reactie van de wethouder.

Dan opgroeien en ontwikkelen

De druk op jongerenwerkers is dus hoog, zo sluiten er bijvoorbeeld 120 meisjes aan per week bij het meidenwerk. Er is hier 1 jongerenwerker voor beschikbaar. Graag een reactie van de wethouder hierop. Op welke wijze Wordt er in kaart gebracht wat de behoefte vanuit jongeren ligt?Dan het ondersteunen van kwetsbare inwoners

Het zorgsysteem is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ouderenconsulenten zijn er om deze ouderen te helpen met een hulpvraag. Problematisch daarbij is dat ouderenconsulenten in vergelijking met vroeger steeds meer complexe casussen krijgen, terwijl zij niet meer tijd hebben voor deze casussen. Ook lees ik in het beleidsplan terug dat waar nodig overbrugt de professional (tijdelijk) zelf de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld van de cliënt. In deze systeemwereld staan ouderen steeds langer op wachtlijsten. De ouderenconsulent moet dan in de tussentijd vinger aan de pols houden. Dat kost enorm veel tijd. Ook het veroersvraagstuk is een probleem we hebben zelfs een voorbeeld van een ouderenconsulent die zelf haar cliënten meenam omdat ze anders op straat stonden.

Deze problematiek is al langer duidelijk ook voor de wethouder. Welke procedure doorloopt de wethouder wanneer hij dit soort signalen binnen krijgt? Kan hij dat verhelderen? Deze signalen lijken maar niet te worden opgepakt.


Interessant voor jou

Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het rekenkameronderzoek ‘Werk aan welzijn’,

Lees verder

Bijdrage Nieuwe voorzitter Haagse Tafel Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer