Gedach­ten­wis­seling over corona­crisis


Cie Bestuur

22 april 2020


Voorzitter,

Een diepe buiging voor alle mensen die zich bezighouden om corona te bestrijden, hulpbehoevende mensen en dieren helpen, maar ook de mensen die eenzaamheid bestrijden. Respect daarvoor.

Zoals het college in de brief aangeeft zijn we nog lang niet uit deze crisis, zo blijkt ook tijdens de briefing in de Tweede Kamer waar het RIVM aangeeft dat slechts 3% van de Nederlandse bevolking tot nog toe besmet is geraakt. Den Haag, houd vol is dan ook de boodschap.

Onze bijdrage is opgesplitst in de thema’s; openbare ruimte en dierenwelzijn, sociaal domein en cultuur.

Openbare ruimte en dierenwelzijn

Het televisieprogramma De Monitor heeft de heer Potters - woordvoerder bij de Vereniging van Afvalbedrijven - geïnterviewd. Deze geeft aan dat de huishoudelijke kliko’s ramvol zitten en dat het knap is dat het afval inzamelen gewoon doorgaat, omdat ook deze sector te kampen heeft met zieken en de 1,5 m afstandsregel.

Het inzamelproces van grondstoffen gaat door terwijl andere industrieën stil liggen. Dit zorgt voor ophoping van ingezamelde grondstoffen, maar hoelang kan dat nog? Daarom vragen we aan de wethouder hoe en of de afval-inzamel en -verwerkingsprocessen beïnvloed worden door de corona crisis? En wat voor maatregelen de wethouder gaat nemen?

In het AD lazen we dat het Zuid-Hollands Landschap aangeeft dat er meer zwerfvuil in de duinen ligt, mensen zich niet houden aan de wandelpaden en in de duinpannen gaan zitten terwijl dat niet is toegestaan. Dit gaat ten koste van flora en fauna. Bepaalde delen hiervan worden nu platgelopen, aldus regiobeheerder de heer Poot. Kan het college aangeven of zij deze signalen ook binnen hebben gekregen en wat zij hier tegen gaan doen?

Dan een vraag over het gevolg van ziekenhuisopnames ten gevolg van corona. Soms blijven hierdoor dieren alleen achter. Heeft het college inmiddels noodplannen opgesteld voor het opvangen van extra huisdieren?

Sociaal domein

Een vraag over urgentieverklaring voor woningzoekenden. Te lezen is dat medische aanvragen waarbij de acute noodzaak duidelijk is, administratief behandeld kunnen worden. Maar wat valt onder acute noodzaak? Welke urgentieverklaringen staan nu on hold?

Dan Haagse inwoners die nog vastzitten in het buitenland. Volgens de minister waren dat er 17 april nog zo’n 9.000. Enkelen van hen zijn uitkeringsgerechtigd. Het lukt niet om iedereen op korte termijn te repatriëren. Volgens de participatiewet mag een uitkeringsgerechtigde maximum vier weken in het buitenland verblijven. Terugvordering volgt dan als maatregel. Is het college bekend met dit probleem? De participatiewet biedt ook mogelijkheden om af te wijken van die norm van vier weken. We horen graag van de wethouder of hij bereid is deze uitzonderingsgronden toe te passen op deze groep bijstandsgerechtigden. Graag een reactie.

Dan huiselijk geweld. Aangegeven wordt dat het telefonisch drukker is bij perspektief. Kunnen alle partijen in deze tijd goed hun werk doen of moeten er vanuit de gemeente meer aanvullende maatregelen komen?

In maart 2020 was ik nog bij de opening van de campagne Mensen zoals jij en ik, om beeldvorming over dak- en thuislozen te veranderen. Iedereen kan dakloos worden. Ook voor de dak-en thuislozen is een hoop veranderd door de coronacrisis. Dagopvang is gesloten en werkprojecten zijn dicht.

Het straatconsulaat heeft nog steeds nauw contact met de dak- en thuislozen en de meeste blijven op hun kamer. Maar natuurlijk zijn ook hier uitzonderingen. Zo liepen in Scheveningen ook een aantal van hen op straat. Wij vragen aan de wethouder wat is gecommuniceerd naar de dak- en thuislozen die in Scheveningen zijn opgevangen? Maar ook wat de verwachtingen waren van een groep mensen die op voorhand al moeilijk binnen zijn te houden? En of er persoonlijke begeleiding bij de hotels was en is, of bedoelde de wethouder toezicht? Graag een reactie van de wethouder.

De wethouder heeft al nieuwe plannen aangekondigd door opvang te voorzien bij het ADO-stadion. Maar voorzitter, welke andere opties heeft de wethouder overwogen, bijvoorbeeld spreiding over meerdere hotels of het pand op de Binckhorst dat nu leegstaat? Hoe zit het met de begeleiding in hotels met deze mensen? Is er voldoende begeleiding? Hoe wordt nu gewerkt aan herstel en perspectief? Graag een reactie van de wethouder.

Verder sluiten we sluiten ons aan bij de vragen van D66 over de leerlingen buiten beeld.

Cultuur

Vanuit het Rijk is er steun voor een aantal instellingen. Het college geeft aan dat het nog niet duidelijk is welke instellingen een bijdrage nodig hebben. Daarom de vraag aan de wethouder wat wordt gedaan om te onderzoeken welke problemen er leven en wat nodig is?