Bijdrage Program­ma­re­kening 2017


Cie Bestuur, Ruimte, Leef­om­geving, Samen­leving

27 juni 2018

Jaarrekening

E.7 Programma 2.16 Financiën

Bij de beantwoording van vraag 415 wordt aangegeven dat de gemeente in de rol als aandeelhouder stuurt op het publieke belang en het beheersen van risico’s. Echter, slechts in sommige gevallen wordt duurzaamheid tot publieke belang gerekend waarop wordt gestuurd? Waarom is dat? Waarom dringt de gemeente niet, als goed publiek aandeelhouder aan op het klimaatneutraal worden van de organisatie?

E8 Grondbeleid

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is dit een belangrijk onderwerp, want we kunnen als gemeente het goede voorbeeld geven en bij aanbestedingen een klimaatneutraal gebouw als eis opnemen. Hierover is ook een motie ingediend waarvan de afdoening recent in de Commissie is besproken. Wethouder Wijsmuller erkende toen dat de motie niet goed was afgedaan en gaf aan de afdoening te willen intrekken. Wanneer ontvangen we de intrekking van het nieuwe college en wanneer de echte afdoening?

Voorzitter, als ik kijk naar de beantwoording van vraag 408 blijkt dat bij gemeentelijke grondexploitaties nu vaak niet eens eisen worden gesteld en soms zelfs niet gasloos zijn. Vindt de wethouder niet dat dit snel moet veranderen?

E.10 Programma 2.11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

​Bij de beantwoording van vraag 397 wordt aangegeven dat de gemeente toeziet op de stichting The Hague & Partners via een Raad van Toezicht en dat er op efficiëntie en effectiviteit wordt gestuurd door middel van KPI’s. Kan de wethouder een lijst van deze KPI’s aan de Raad sturen? In hoeverre zitten hier duurzaamheids KPI’s tussen?
Kan de wethouder verder aangeven of The Hague Business Agency duurzaamheidscriteria hanteert bij het binnenhalen van bedrijven? En of het college duurzaamheidseisen aan zijn financiële bijdrage stelt?

Bij de beantwoording van vraag 398 wordt aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk criterium is voor The Hague Business Agency. Wat zijn de precieze duurzaamheidseisen die het college hier aan stelt?

Voorzitter, uit de programmarekening blijkt dat er veel geld gaat naar citymarketing. Ook blijkt dat er minder voor nodig is geweest dan was begroot. De PvdD is benieuwd hoe de ‘baten’ van citymarketing worden berekend. Zou de wethouder dit kunnen toelichten? Hoe effectief is nu die citymarketing en zou er in de toekomst minder geld voor uitgetrokken kunnen worden?

Het doel van de gemeente is Den Haag stevig neerzetten als merk en zo het imago en de identiteit van de stad versterken.

Ik citeer econoom Ewald Engelen: “De mondiale obsessie van ons tijdperk is dat iedereen overal om alles wil concurreren. Het heersende beeld is dat iedere stad competitief succes moet najagen in een soort ranglijst van steden, waarbij welvaart wordt verwezenlijkt door anderen voor te blijven.” Einde citaat.

Voorzitter, de PvdD ziet geen heil in het commercialiseren van het merk “Den Haag” en is van mening dat in plaats van nog meer geld steken in mensen van buiten Den Haag aan te trekken, er beter geïnvesteerd kan worden in de kwaliteit van leven van de mensen binnen Den Haag. structurele subsidies voor kunst en cultuur zouden daar een mooi voorbeeld van zijn.

In het coalitieakkoord wordt gesteld dat het college meer watertappunten en openbare toiletten in het centrumgebied wil regelen. Wanneer komt een concrete uitwerking van deze plannen naar de raad?

Dit college legt sterker dan het vorige de nadruk op duurzaamheid. Betekent dit dat er geen subsidie meer gaat naar de promotie van de visserijsector? Zo nee, waarom niet?

E.11 Programma 2.13 Verkeer en Milieu (blz. 176)

Voorzitter, de Partij voor de Dieren mist zowel in de resultaten van het afgelopen jaar als in de nieuwe plannen van het college een echte “modal shift”, een verschuiving naar andere vervoersmiddelen dan de auto. Dit is wel nodig om een groeiende stad bereikbaar en gezond te houden.

Daarnaast valt het op dat een groot aantal verkeersprojecten zijn vertraagd. Bijvoorbeeld de P&R bij het Forepark. De P&R kan fors bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersinferno’s en auto’s in de stad en het is daarom noodzaak dat de P&R snel doorgang vindt. Wat is de reden van deze vertraging?

Wat betreft de luchtkwaliteit, is een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar helaas is dit dweilen met de kraan open. Naar verwachting verslechtert de luchtkwaliteit weer door de komst van de Rotterdamsebaan. Nieuwe wegen leiden immers tot meer verkeer, niet minder, zo bleek vorige week nog uit een onderzoek van De Correspondent.

Er zijn veel drastischer maatregelen nodig om de gezondheid van de Hagenaars en Hagenezen te beschermen. Zelfs de veel te slappe Europese normen worden nog overschreden op 1 plek, de Raamweg. Maar ook al gaat Den Haag voldoen aan die normen, dan is de lucht no steeds niet gezond, want we komen nog lang niet tot de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het lastige is dat de rapportage over de luchtkwaliteit niet gelijk loopt met de resultaten in de programmarekening. We kregen onlangs, in 2018 voorzitter, pas de meetresultaten van 2016. Het is dus voor de raad onmogelijk te controleren de ingezette maatregelen daadwerkelijk de lucht in Den Haag gezonder maken. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om de rapportage te verbeteren? Een voorbeeld: de gemeente verstrekte negen subsidies voor burgerinitiatieven die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Mijn fractie is benieuwd of deze subsidies de luchtkwaliteit hebben verbeterd. Kan de wethouder hierop ingaan?

E.12 Programma 2.5 Cultuur en Bibliotheken (blz. 56)

Volgens de programmarekening hebben de cultuurankers zich samen met CultuurSchakel ook in 2017 bewezen op het gebied van cultuurparticipatie. Toch horen wij geluiden vanuit de cultuurankers dat zij het nauwelijks redden met de toegekende subsidies die zij nu ontvangen. Krijgt de wethouder ook deze signalen?

Een subsidie voor cultuur is een investering in een prettigere samenleving en in de toekomst. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de subsidies voor cultuur - en dan met name de bibliotheken en de cultuurankers - structureel verhoogd worden.

E.14 Programma 2.10 Ontwikkeling Buitenruimte (blz. 129)

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren is blij dat er het afgelopen jaar eindelijk meer aandacht naar het groen in de stad is gegaan. Zo is er meer groen bijgekomen, is er aandacht voor de ecologie, zijn er ecotunnels aangelegd, uitrustplankjes voor dieren gekomen, achterstallig groenonderhoud is deels ingelopen en de natuur rondom de grachten krijgt steeds meer aandacht. Zo zien we het graag. Toch hebben we ook aan aantal zorgen.

Het college zet in op steeds meer recreatie op de grachten, maar met het aanpakken van de toenemende hoeveelheid plastic en blikjes in de grachten neemt het zo’n vaart nog niet. Veel zwerfafval maakt de grachten onaantrekkelijk en daarbij schadelijk voor het milieu en dieren. Dat moet anders voorzitter. De Partij voor de Dieren wil actie tegen plastic soup en vraag het college om het schoonmaken van de grachten efficiënter aan te pakken. Kan de wethouder aangeven hoe het (plastic) afval nu wordt opgeruimd? Is zij op de hoogte van de The Great Bubble Barrier? Dit is een veelbelovende methode. Het biedt een oplossing tegen het wegstromen van plastic afval op een manier die de vaart en het leven in het water niet hindert. De stroming van het water zorgt er bij een juiste opstelling voor dat het naar boven gestuwde afval naar de zijkanten kan worden afgevoerd, alwaar het kan worden opgevangen. Is de wethouder bereid om deze techniek te onderzoeken?

Voorzitter, om te voorkomen dat jonge eendjes en andere watervogels van uitputting verdrinken, zijn er veertien rustplanken voor watervogels geplaatst, maar worden rustplanken ook in het vervolg standaard aangelegd bij vernieuwing van beschoeiingen, kades en walkanten? Bijvoorbeeld aan de Toussaintkade en de Veenkade?

Voorzitter, er is een onderzoek gestart naar de ecologische kwaliteit van alle ecologische verbindingszones, als voorbereiding op de ontwikkeling van een beheerplan. Voorzitter, voor een beter klimaat, de biodiversiteit en het welzijn van de inwoners in een groeiende stad, is het van belang dat er ook kansen in kaart worden gebracht voor de verbinding en de uitbreiding van ecologische zones. Is er in dit onderzoek ook aandacht voor uitbreiding van het aantal ecologische zones? Zijn hier middelen voor beschikbaar? De afgelopen jaren zijn namelijk veel ecologische knelpunten blijven liggen.

Voorzitter, alle gemeenten, zo werd vorig jaar met Prinsjesdag bepaald, zijn verplicht een stresstest voor klimaatverandering ondergaan. Zij moeten voorbereid zijn op wat hun te wachten staat: meer water, hitte en droogte. Wij lezen echter niets over deze stresstest terug in de programmarekening. Hoe staat het in Den Haag met deze test? Aansluitend voorzitter, de onderzoekers die deze test hebben ontwikkeld pleiten onder andere voor het aanpassen van het soort groen wat je aanplant om wateroverlast te voorkomen. Kies voor planten van boomsoorten die in het klimaat van over vijftig jaar ook nog goed groeien, zo zegt Wageningen. De wethouder heeft 150 extra bomen aangeplant dit jaar. Is daarbij gekozen voor soorten en locaties die maken dat de bomen over vijftig jaar ook nog goed groeien?

E.15 Programma 2.14 Duurzaamheid (blz. 194), excl. onderdeel Wonen & Paragraaf 3.1.9 duurzaamheid en interne milieuzorg (blz. 293)

Voorzitter,

Als gemeente het goede duurzame voorbeeld geven is voor de Partij voor de Dieren essentieel en benadrukken we keer op keer. Dit, omdat er in Den Haag nog een wereld te winnen is.

Een aantal punten wil ik hierbij aanstippen. Momenteel zamelt de gemeente geen GFT en plastic in. Dit kan toch niet anno 2018? We voeren nu een pilot uit, maar dit is toch veel te laat? Is de wethouder het met mij eens dat dit snel moet veranderen en dat wethouder, raadsleden en ambtenaren aan gescheiden afvalinzameling moeten doen?

Dan de openbare verlichting. Terwijl de gemeentelijke doelstelling is om 20% te besparen in 2020 geeft het college aan dat we dat niet halen en zonder extra geld slechts een energiereductie van 9% behalen. Wat gaat de wethouder doen om het tij te keren en de gemeentelijke ambities en de passage uit het coalitieakkoord te behalen?

Verder is in de gemeentelijke organisatie slechts minimaal 30% van het brood biologisch. Van de lunches is daarbij maar 14,3% biologisch en 14,3% plantaardig. Voor hapjes geldt een nog lager cijfer. Is de wethouder bereid dit aan te pakken?

Voorzitter, verder iets over duurzaamheid in het algemeen. Allereerst wordt in de rapportage nog steeds oude streefwaarden wat CO2-reductie betreft gehanteerd. Niet die van klimaatneutraal 2030 of zelfs 2040. Waarom zijn de CO2-reductiedoelstellingen niet aangepast aan het al lang geldende klimaatneutrale doel? Is de wethouder bereid om dit aan te pakken voor de komende begroting?

Voorzitter, we weten allemaal dat we onze klimaatneutrale ambities op deze manier niet gaan halen. Iedereen moet hiervoor meer gaan investeren. Kan de wethouder aangeven wanneer ze met een echt plan komt om woningen sneller te verduurzamen? Wat gaat zij doen om een echte versnelling te realiseren?

Specifiek vraag ik de wethouder of zij bestaande beleidsdocumenten met de oude doelstelling gaat herzien? Bijvoorbeeld het document “Op naar een duurzame warmtevoorziening in 2040” (RIS297287) en het “Uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2017-2023” (RIS299200)?

Voorzitter, dan de winkeldeuren die in de winter openstaan. We hebben hier vaak aandacht voor gevraagd, maar de gemeente heeft hier de afgelopen jaren niets aan gedaan. Is de wethouder bereid om hier echt met de vuist op tafel te slaan en eventueel over te gaan tot wettelijke handhaving van de eis om energiebesparende investeringen te doen die binnen 5 jaar worden terugverdiend, zoals in het coalitieakkoord benoemd?