Bijdrage Nota van uitgangs­punten HS-kwartier en Haag­vliet­Poort (CID)


Cie Ruimte

8 mei 2019

De Partij voor de Dieren ziet veel goede punten in de NVU, maar heeft tegelijkertijd zorgen. Er staan veel doelstellingen; hoe worden die met elkaar verenigd? We vrezen dat groen, duurzaam en sociaal als eerste het onderspit delven.

Hoe worden bewoners voldoende bij deze plannen betrokken? We begrijpen van de wethouder dat nog gesprekken met bewoners gaan plaatsvinden.

Zal de wethouder aangeven hoe die verlopen en welke aanpassingen in de NVU’s worden verricht? Kan de wethouder, in aanvulling op ons vorige debat, specifiek aangeven bij welk van deze bouwontwikkelingen het puntensysteem natuurinclusief bouwen zal worden toegepast?

In beide stukken staat verder de inzet om aan te sluiten op bestaande warmtenetwerken en actief voorbereiden op een toekomstig tracé van het warmte-net. Er wordt gesuggereerd dat wordt aangesloten op de nabijheid gelegen warmtenet. Dit is onwenselijk. We moeten juist zorgen dat we niet afhankelijk zijn van fossiele warmte. Waarom kiest het college hier niet voor?

Specifiek een aantal vragen over het HS-kwartier:

Komt er nu een aanvullende fietsenstalling? Deze lijkt de Partij voor de Dieren noodzakelijk gegeven deze ontwikkeling. Nu wordt erover gesproken dat het onderdeel is van het ‘zoekgebied’. Wat betekent dit?

Waarom is er onzekerheid over een extra tunnel? Er wordt met veel moeite een tunnel gebouwd en nu komt hij uit bij dezelfde plek als de oude tunnel. Belangrijk is om echt te zorgen voor een extra ingang.

Hoe verhouden de ontwikkelingen van de Posttower zich tot het monument? Heeft de welstandscommissie hier een dwingend advies? De Partij voor de Dieren heeft twijfels over deze ontwikkeling.

Verder vraagt mijn fractie zich af hoe de kwaliteit van leven van inwoners wordt geborgd. Hoe staat het met de luchtkwaliteit? Wat wordt gedaan aan de trillingen van het spoor? ProRail luide hierover eerder de noodklok.

Positief is dat de Waldorpsstraat verkeersluw wordt en wordt vergroend. Maar lukt dat wel gegeven het toenemende autoverkeer?

Dan wat vragen over Haagvlietpoort. Er wordt nu open ruimte opgeofferd voor de bouwplannen. Tegelijkertijd zijn we blij dat de overgebleven ruimte wordt vergroend. Maar hoe vindt dit plaats?

Aangegeven wordt dat de huidige projectie van Laakpoort het lastig maakt “om op deze locaties bomen te planten. Weglaten van de bomen betekent bovendien dat de wind rondom het gebouw vrij spel heeft.” Hoe wordt toch een groene ruimte geborgd?

Aangegeven wordt dat een pilot wordt opgezet voor een van de torens voor het scheiden van hemelwater. Waarom slechts een pilot? Waarom wordt dit niet overal toegepast?

Aangegeven wordt dat de “Ambitie GPR gebouw van minimaal 8 is”. Waarom slechts een ambitie?

Tot slot wordt aangegeven dat de historische stalling van de Drie Hoefijzers wellicht een extra laag krijgt of een uitbouw. Waarom? En hoe wordt voorkomen dat dit monument wordt aangetast?