Bijdrage Stra­te­gische Agenda MRDH


Cie Bestuur

8 mei 2019

Voorzitter,

Samen aan het werk. Aan het werk om in onze regio de bereikbaarheid en het economische vestigingsklimaat te verbeteren. Het mogen duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren in het begin al kritisch was over de MRDH en nog steeds is. Economie moet niet leidend zijn in het maken van keuzes op o.a. vervoer.

Ons eerste zorgen punt. De MRDH heeft het vooral over hoofd OV-verbindingen en nagenoeg niet over het fijnmazig openbaar vervoer. Hierdoor vreest de Partij voor de Dieren dat de aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak van het openbaar vervoer wordt aangetast. We zien daarom graag dat in onze zienswijze iets wordt opgenomen dat woonwijken aansluiting blijven houden op het openbaarvervoer netwerk. (last mile).

In de strategie lezen we dat in 2030 alle bussen emissievrij zijn, dat vinden wij echt te laat. Deze gemeenteraad heeft eerder een amendement van ons ondersteund waarbij we in 2025 alleen nog maar emmissievrije voertuigen zouden aanschaffen. In Dordrecht bijvoorbeeld rijden nu enkel en alleen nog maar elektrische bussen. We zien graag in onze gemeentelijke zienswijze dat uiterlijk in 2025 alleen emmissievrije bussen worden aanbesteed. Dit draagt bij aan de luchtkwaliteit en achtergrondconcentratie in onze hele regio. Voorzitter, het zit hem tenslotte in de kracht van herhaling.

De gemeente maakt in haar zienswijze onder b een terecht punt: de strategie zou veel aan zeggingskracht winnen door voor iedere ambitie een stip op de horizon vast te leggen. Mijn fractie zou daaraan toevoegen om ook concrete tussendoelen op te stellen die uiteindelijk leiden tot die stip op de horizon. We horen graag van de wethouder of het punt van concrete tussendoelen kan worden opgenomen?

Het college geeft ook aan met belangstelling het voorstel over de bestuurlijke tafels tegemoet te zien. Het is jammer dat we als gemeente een afwachtende houding aan nemen. Juist omdat dit de uitkomst is van de evaluaties hecht mijn fractie er belang aan dat de rol/input van die bestuurlijke tafels ook explicieter terugkomt in deze strategische agenda.

Voorzitter, het stimuleren van groen als recreatie en vestigingsfactor is niet het eerste waar de Partij voor de Dieren aan denkt bij groen. Het stimuleren van groen zien wij juist als iets dat we gezamenlijk aan kunnen pakken om zo meer te kunnen betekenen voor biodiversiteit en soortenmigratie etc. Ook dat zijn tenslotte onderwerpen die niet ophouden bij onze gemeentegrens. In het kader van de strategie lezen we dat groen is om te recreëren en om in te wonen. We willen daarom ook dat uit onze gemeentelijke zienswijze duidelijk blijkt dat we groen ook moeten beschermen tegen verstedelijking. Juist omdat groen zoveel andere meerwaarde heeft zoals wateropvang, voorkomen van hittestress maar ook mag dat groen gewoon groen mag zijn.

Voorzitter in de strategie voor onze regio die juist bedoeld is voor zaken die verder gaan dan de gemeentegrens missen wij een heel actueel thema. Namelijk aanpak van klimaatverandering. Nergens in de strategische agenda staan ambities voor een klimaatneutrale regio. Wij zijn de laatste generatie die nog iets kunnen doen aan ons klimaat en de generaties na ons. Daarom ziet de Partij voor de Dieren graag dat in onze zienswijze wordt opgenomen dat de MRDH zich moet uitspreken over een klimaat neutrale regio in uiterlijk 2030.

De klimaatverandering en de aanpak daarvan heeft raakvlakken met de fieldlabs waarbij innovatie een grote rol speelt. Een van de opgestelde maatschappelijke opgaven is voedsel: hoe we de tuinbouw en foodcluster benutten om de wereld optimaal van duurzaam voedsel te voorzien. Hier zou juist een rol weggelegd zijn om te kijken hoe meer plantaardig voedsel lokaal verbouwd en geproduceerd kan worden. Een win-win situatie.

Hiermee verkleinen we niet alleen onze ecologische afdruk door anders te eten maar ook door minder transportbewegingen te maken. Maar ook dragen we zo bij aan diervriendelijke regio. Plantaardig voedsel is bezig met een opmars. Het jaar 2019 is niet voor niets door het Amerikaanse tijdschrift The Economist uitgeroepen tot het jaar van de vegan. De toekomst is plantaardig.