Bijdrage Bomenkap Nieuw-Vredenoord


Cie Leef­om­geving

9 mei 2019

463 bomen dreigen te worden gekapt voor de aanleg van de tweede toevoer naar de waterberging Molenvlietpark. Een mitigerende maatregel ter compensatie van het toenemende verharde oppervlak van de Rotterdamsebaan. Voorzitter vanwege mijn beperkte tijd stel ik nu een aantal vragen:

  • Was de waterberging, en de daarmee gepaard gaande bomenkap, ook nodig geweest zonder de aanleg van de Rotterdamsebaan? Kan de wethouder aangeven hoeveel bomen in totaal zijn gekapt door ontwikkelingen die direct of indirect te maken hebben met de Rotterdamsebaan?
  • Waar worden de te kappen bomen herplant?
  • Hoe komt de wethouder tot de conclusie dat de natuurwaarde van de te kappen bomen zeer beperkt is?
  • Hoe gaat de gemeente om met de groeiende weerzin in de samenleving tegen de kap plannen van dit college?
  • Op welke manieren wordt de habitat van grondgebonden zoogdieren en amfibieën conform de doelstelling van Natuurnetwerk Nederland, op dit moment op deze plek hersteld en ontwikkeld?
  • De ontwikkeling vernietigt de verblijfplaats van vleermuizen, waarvoor de gemeente een ontheffing bij de provincie aanvraagt. Heeft het college ooit overwogen een ontwikkeling af te blazen om de verblijfplaatsen van vleermuizen niet te schaden, in plaats van telkens ontheffingen aan te vragen voor zijn vernietigende activiteiten? Zo nee, waarom niet?
  • Is het mogelijk om kapvergunningen te herzien en aan te scherpen?