Partij voor de Dieren tegen pres­ti­ge­project Spuiforum


29 oktober 2014

Voorzitter, bedankt,

Ook bedankt aan de insprekers,

De Partij voor de Dieren was in haar verkiezingscampagne duidelijk. Het project Spuiforum moet er niet komen. Dit megalomane prestigeproject moet de papierbak in en beginselen als duurzaamheid en renovatie moeten leidend zijn.

De Partij voor de Dieren houdt vast aan haar idealen. De gebiedsontwikkeling rond het Spui blijft nog steeds een geldverslindend miljoenenproject waar wij geen voorstander van zijn. Het plan kost veel geld en de Haagse bevolking wil dit niet. Ook ziet mijn fractie te grote risico’s en zijn er te veel onduidelijkheden.

De wethouder heeft bij de coalitieonderhandelingen het Spuiforum in een nieuw jasje moeten slikken en probeert er nu het beste van te maken. Goed dat de wethouder daarbij aandacht heeft voor het hele gebied, renovatie en groen.

Mijn fractie vindt de planning van het college onzorgvuldig en de wethouder laat weinig ruimte om naar de bevolking te luisteren.

De wethouder komt met een plan bestaande uit 176,6 miljoen voor de bouw van het gebouw en 9,2 miljoen voor het gebied. Duidelijk mag zijn dat de totale begroting zo hoger uitkomt dan 181,6 miljoen van het Spuiforum. Kan de wethouder aangeven in hoeverre er een mogelijkheid bestaat dat de kosten lager uitvallen? Ik vraag dit specifiek omdat de prijs en het risico in de aanbesteding maar 20% van de beoordeling bepalen. Dit is erg weinig voor een dergelijke prijzige aanbesteding. Is dit de enige prikkel die er is om het gebouw minder te laten kosten?

In de brief wordt aangegeven dat een deel van de gemaakte kosten geen nut meer hebben. Kan mijn fractie dit interpreteren als pure verspilling van belastinggeld door het vorige college? Specifiek wordt gesproken over 5 miljoen aan honoraria van architect en adviseurs van het Spuiforum en kosten van het projectbureau. Vervolgens wordt aangegeven dat de bouw van het nieuwe gebouw 5 miljoen goedkoper uitvalt. Is de wethouder het met mij eens dat dit een vestzak-broekzak verhaal is en dat de kosten van de voorbereiding en bouw van het gebouw voor de belastingbetalers uiteindelijk hoger uitkomen? Wat is nu het totale bedrag dat het prestigeproject Spuiforum/Spuikwartier de belastingbetaler heeft gekost en gaat kosten?

Er worden allerlei randvoorwaarden gesteld die een prijsopdrijvend effect hebben, bijvoorbeeld het gevraagde vloeroppervlak. Heeft de wethouder hier naar gekeken? Ik begreep dat het oude Programma van Eisen voor het cultuur- en onderwijscomplex is voor een groot deel gehanteerd. Heeft de wethouder bekeken of deze eisen en dus de kosten naar beneden kunnen worden bijgeschroefd? Bijvoorbeeld door het Koninklijk Conservatorium niet te verplaatsen en door meer te renoveren.

Voor de Partij voor de Dieren is de duurzaamheid van de bouw en exploitatie van belang. Aangegeven wordt dat duurzaamheidsaspecten onderdeel uitmaken van de uitvraag. Kan de wethouder hier verder op ingaan? Mijn fractie is voorstander van het verder specificeren wat onder duurzaamheid wordt verstaan. Daarnaast vragen wij ons af welke bepalingen in de aanbesteding worden opgenomen die een prikkel geven aan ontwerpers om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te bouwen? Kan de wethouder aangeven of hij in de aanbesteding nog specifieke mogelijkheden ziet om duurzame en energiezuinige innovaties in dit gebouw te stimuleren? Mijn partij denkt aan goede isolatie, duurzame energieopwekking en groene daken. Wordt bijvoorbeeld hergebruik gestimuleerd? Kan de wethouder verder ingaan op de gevolgen voor de zonuren, zoals genoemd door de insprekers?

Ik begrijp dat er uiteindelijk 3 partijen zijn die een plan zullen opleveren. Kan de wethouder toezeggen dat de Raad inzage krijgt in alle drie de plannen, voordat er verdere actie uit voortvloeit? Ik begrijp dat de wethouder wil dat de Raad hem een blanco cheque uitschrijft, maar daar doet de Partij voor de Dieren niet aan mee. Graag hoor ik van de wethouder welke mogelijkheden hij ziet om toch de Raad te betrekken bij de keuze van het ontwerp. Door deze manier van aanbesteden laat hij de gemeenteraad bungelen en de burgers vallen. Maatschappelijk draagvlak is er nu niet en komt er zeker niet als in de ontwerpfase geen aanpassingen meer mogelijk zijn.

Zoals gezegd is mijn fractie voorstander van het herontwikkelen en vergroenen van de omgeving van het Spuiplein, maar als naar het budget wordt gekeken is maar een fractie van het ingeschatte budget voor de omgeving gereserveerd. De Partij voor de Dieren wil een groter deel van budget besteden aan gebiedsontwikkeling. Kan de wethouder aangeven in hoeverre hier ruimte voor is?

Het belang van een groene omgeving wordt ook benadrukt door het feit dat uit de stadspanel naar voren komt dat ondervraagden een groen stadsplein wensen en als belangrijkste punt aangeven meer groen te willen zien in het gebied rondom het Spuiplein. Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers willen dus meer op het plein dan een paar plantenbakken en boompjes. Kan bij de gunningscriteria ook niet worden gekeken naar vergroening? In het hele Projectdocument Gebiedsontwikkeling Spuikwartier wordt maar 1 keer het woord groen gebruikt. Dat stelt mijn fractie teleur. Kan de wethouder specifiek de vergroening van het gebied in het projectdocument terug laten komen en als beoordelingscriteria meenemen?

De Partij voor de Dieren is zoals gezegd negatief ten aanzien van dit geldverslindende project en wij vinden dat de snelheid van de behandeling ten koste gaat van zorgvuldigheid. Specifiek vindt mijn fractie het vreemd dat de planning zo krap is. Wij zijn er voorstander van om meer de tijd te nemen om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen en dan pas integraal aan te besteden. Dit des te meer nu de wethouder met documenten komt die weinig concreet zijn en veel ruimte laten aan de private ontwikkelaar. Eigenlijk wil de wethouder van de Raad een carte blanche. Die krijgt hij niet van mijn fractie. Zeker niet voor een project waar de Haagse bevolking tegen is. Waarom luistert de wethouder niet naar de bevolking en neemt hij de tijd om te komen met een uitgewerkte integrale visie die realistischer en goedkoper is dan zijn huidige plan?

Al met al zijn we erg benieuwd naar de beantwoording van onze vragen door de wethouder.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer