Bijdrage Verkoop Eneco


Raad

28 juni 2018

Voorzitter,
In het coalitieakkoord staat dat we Eneco gaan verkopen, maar daar staat niet in dat dat moet gebeuren door de Raad zoveel mogelijk te schofferen. Echter, de laatste tijd lijkt dit wel het devies.

Terwijl de wethouder verwijst naar het coalitieakkoord had het hem gesierd als hij ook moeite had gedaan om andere partijen mee te krijgen. Mijn fractie begrijpt de houding van deze wethouder niet. Waarom niet gewoon met een raadsvoorstel komen waar zorgvuldig over kan worden besloten? Waarom een overeenkomst die al maanden ligt tekenen, terwijl een debat over dit onderwerp gepland staat? Met dit alles geeft de wethouder weinig blijk van begrip richting andere partijen in deze raad en dat betreurt mijn fractie.

De Partij voor de Dieren zou graag van de wethouder willen horen wat de gevolgen van een week wachten waren geweest en waarom het tekenen van de overeenkomst dermate veel haast had dat een duidelijk verzoek van de oppositie werd genegeerd.

Voorzitter, mijn fractie is altijd kritisch geweest op de verkoop van Eneco omdat hiermee de duurzamere koers in het geding komt. Zelfs al toetsen we het bedrijf vooraf; dan nog kan op termijn die duurzame koers veranderen. Bijvoorbeeld door Eneco door te verkopen of zijn eigen visie te veranderen. Hoe voorkomt het college dit? In het coalitieakkoord staat daar een passage over in, maar van belang is dat dit voor het definitieve besluit is uitgewerkt. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college de te hanteren voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie te concretiseren en aan te geven hoe wordt geborgd dat Eneco tot ten minste 2030 een duurzame koers blijft varen; en dit vóór het definitieve besluit aan de Raad te rapporteren.

Verder vraagt mijn fractie de wethouder hoe de gebruikers van het warmtenet in de toekomst worden beschermd. Deze zitten dan vast aan een privaat bedrijf die ze kan afzetten. Graag een reactie. Wat doet de wethouder om deze gebruikers te beschermen en te zorgen dat deze netten duurzamer worden?

Kan de wethouder verder aangeven hoe de Raad wordt betrokken bij het vervolg? Hoe kan de raad toetsten of bijvoorbeeld aan het duurzaamheidscriterium is voldaan? Wanneer wordt de Raad hierbij betrokken en wanneer wordt de Raad betrokken bij de keuze om of onderhands te verkopen of via een beursgang te verkopen?

Tot slot voorzitter, sluit ik me aan bij veel van de nog te stellen juridische vragen, maar bovenal wil ik de wethouder nogmaals vragen waarom hij zo handelt en wat kunnen we hieruit afleiden voor de rest van het proces? Zal de wethouder het definitieve besluit wel gewoon aan de Raad via een raadsvoorstel voorleggen? Voorzitter, in plaats van zoeken naar een constructieve, duurzame, relatie met de Raad heeft de wethouder tot nu toe gekozen voor olie, olie om op het vuur te gooien.

Dank.