Bijdrage Voortgang vorming Gemeen­telijk Werk­be­drijf


Cie Samen­leving

11 juni 2020


Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de uiteenzetting van de plannen voor het Gemeentelijk Werkbedrijf en de afronding rondom het proces. De Partij voor de Dieren heeft met meerdere belanghebbende gesproken en die geven ook aan dat ze op voorhand sceptisch waren over het proces, maar dat de zorgen uiteindelijk mee zijn gevallen. Er is een organisatie opgezet waarin alles tegen elkaar gezegd kan worden om alles te geven voor deze doelgroep. Daarin is de bijdrage van de wethouder van toegevoegde waarde geweest.

Vorige week hebben we nog een gedachtewisseling gehad over corona, die zou ik niet willen herhalen, maar Voorzitter ik zou toch graag een klein punt willen vragen aan de wethouder. Want welke effecten heeft corona op het gemeentelijk werkbedrijf? Ook voor de langere termijn als de 1,5m maatregelen langer de standaard blijken?

Door corona hadden we anders nu al wat meer kunnen laten zien over wat werkt. Er zijn minder opdrachten gekomen. Hoe pakken we dat ten tijde van corona dat op. Daar wordt nu aangewerkt. Deze rapportage kijkt nu terug over corona. Onder de voorwaarde van corona geeft hij nu antwoord. Geen voortgang meer omdat we in implementatie fase zitten. Misschien nog een vorm van een voortgangsrapportage om deze elementen erin mee te nemen. Na het reces komt daar een bericht over. Goed om intern te evalueren.

Ook heb ik nog een aantal vragen aan de wethouder over het traject en hoe we daarop terug kunnen kijken als raad.

Er wordt gesproken over de reorganisatie. Na het lezen van de paragraaf wordt het onze fractie niet duidelijk welke functies er zijn verdwenen en of er daarmee een krimp is in ondersteuning van de doelgroep mensen uit de voormalige WsW en het nieuw beschut werk?

Dan de nieuwe structuur van de medezeggenschap. Hoe wordt in die medezeggenschap het belang van met name de doelgroepmedewerkers gewaarborgd? Onze fractie is benieuwd hoe daar invulling aan wordt gegeven.

Dan het laatste punt voorzitter. Een compliment verdiend de wethouder en de ambtenaren voor het Pro/Vso team. Goed dat zij voortvarend aan het werk gaan met deze kwetsbare doelgroep, die nog aan het begin staan van hun toekomst. Dankzij de begeleiding wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Maar toch wil ik de wethouder een vraag hierover stellen. Na al het goede werk dreigen we als raad nu de controle te verliezen over wat de effecten zijn van ons beleid op deze kwetsbare jongeren. Kan de wethouder aangeven hoe we als raad inzicht kunnen blijven houden op de ontwikkeling in deze doelgroep? Gezien in de begroting alle jongeren nu onder een noemer vallen en de specificatie voor deze Pro/Vso jongeren wegvalt?

Voorzitter ik rond af. De Partij voor de Dieren wil haar zorg uitspreken over het gevaar van de participatiewet. De doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu erg groot geworden. Om wat kleuring hieraan te geven; jongeren die een chronische ziekte onder de leden hebben, mensen met een lichamelijke beperking of iemand die al langdurig werkloos is.

Erg gevarieerd is de doelgroep. Daardoor ligt het risico op de loer dat mensen niet de oplossing krijgen die zij nodig hebben om duurzaam te werken aan hun toekomst. Kan de wethouder aangeven hoe in de toekomst maatwerk mogelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als de groep zo divers wordt.

Tweede termijn

In 2016 hebben wij als gemeente Den Haag ons verbonden aan het protocol ter voorkoming van verdringing en het werken zonder loon. Daarin stonden afspraken waar we als gemeente ons zelf aan willen houden. Kan de wethouder aangeven of die afspraken in dat protocol nog steeds gelden en hoe uitvoering wordt gegeven aan dat protocol?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage De Schaloen

Lees verder

Bijdrage Tweede voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer