Amen­dement Afwe­gings­kader mobi­li­teits­be­ste­dingen


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van voorstel van het college inzake Vormen Voorziening parkeren en mobiliteitsmaatregelen Den Haag 2020.

Besluit om een nieuw dictumpunt toe te voegen na nummer drie onder vernummering:

  • in deze regeling moet in elk geval nader worden uitgewerkt aan welke criteria een project, waaraan de afkoopsom wordt besteed, moet voldoen.


Toelichting:

In het dictum van het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het college een regeling uitwerkt, maar er wordt niet specifiek gemaakt welke onderdelen verder worden uitgewerkt. In het raadsvoorstel is nog niet duidelijk aan welke criteria een project dat aanspraak maakt op de middelen moet voldoen. In het overzicht wordt in het raadsvoorstel slechts gesteld dat het binnen het ontwikkelgebied moet plaatsvinden en het mobiliteitsoplossingen moeten zijn die openbaar beschikbaar zijn voor bewoners/gebruikers van de bouwontwikkeling. Dit laat nog veel ruimte. Om te borgen dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en er een duidelijk afwegingskader is wordt met dit amendement ingezet op een nadere uitwerking van deze criteria in de regeling.Robert Barker Joris Wijsmuller Lesley Arp

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP