Motie: Beperk het groen­verlies in Moerwijk


12 oktober 2020


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van de Parelmoer.

Constaterende, dat:

  • de raad nog een verklaring van geen bedenking krijgt voorgelegd na de zienswijzeprocedure;
  • groene toegankelijke gemeenschappelijke tuinen verdwijnen;
  • op dit moment het onverharde (groene) terrein 8.297 m2 is en dit zal afnemen tot 3.758 m2;
  • daarnaast komen er 3.582 m2 aan particuliere tuinen;
  • het Hoogheemraadschap Delfland de verdeling 50% verhard en 50% onverhard hanteert om de verstening te bepaling en zo kan worden ingeschat dat de verstening van tuinen met 2748 m2 toeneemt.

Overwegende, dat:

  • op deze plek de groene toegankelijke gemeenschappelijke tuinen verdwijnen en geen eisen worden gesteld om particuliere tuinen groen te houden;
  • hierdoor het groenverlies significant is;
  • het juist wenselijk is dat Den Haag gegeven de toenemende bevolkingsgroei, wateroverlast, hittestress het groen behoud;
  • het verlies aan groen volgens dit plan slechts wordt gecompenseerd door aanvullende waterberging.

Verzoekt het college:

  • bij het voorleggen van de specifieke verklaring van geen bedenking ook met een plan te komen om het verlies aan groen te beperken (eventueel door in de buurt versteende oppervlakte te vergroenen).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Adeel Mahmood
NIDA
Status

Aangenomen

Voor

Groep de Mos/HvDH, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA, Partij voor de Toekomst

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV