Motie Plannen sporen­driehoek als raads­voorstel naar de raad


12 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 12 oktober 2020, ter bespreking van de verplaatsing raamprostitutie.

Constaterende, dat:

  • het college in het coalitieakkoord heeft opgenomen welwillend tegenover particuliere initiatieven voor de verplaatsing van de ramen in de Doublet- en Geleenstraat te staan;
  • verplaatsing pas mogelijk is als dit tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid van sekswerkers leidt;
  • de nieuwe locatie wel draagvlak moet hebben onder sekswerkers en hulpverleners;
  • ergens rond november de haalbaarheidsstudie is aangekondigd die tegelijkertijd met de Nota van Uitgangspunten naar de raad wordt gestuurd;
  • met het uitsturen van een Nota van Uitgangspunten de randvoorwaarden voor de ontwikkelingen kenbaar worden gemaakt aan private partijen;

Overwegende, dat:

  • de gemeente tot dusver alleen nog maar de wensen van sekswerkers naar arbeidsomstandigheden, benodigdheden, veiligheid, werkruimtes en buitenruimte heeft onderzocht;
  • tot dusver nog geen draagvlakonderzoek onder de sekswerkers heeft plaatsgevonden over verplaatsing;
  • een grondige besluitvorming op zijn plaats is zodat de gemeenteraad, de sekswerkers en de belangenbehartigers straks niet voor voldongen feiten staan;

Verzoekt het college:

  • om voor de plannen in de Sporendriehoek wat betreft de verplaatsing van de Doublet- en Geleenstraat de concept Nota van Uitgangspunten als raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad te sturen;
  • dit raadsvoorstel pas aan te bieden zodra zowel het draagvlakonderzoek als het haalbaarheidsonderzoek zijn uitgevoerd en de resultaten met de gemeenteraad zijn gedeeld;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SPStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Groep de Mos/HvDH, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Toekomst

Tegen

VVD, CDA, Islam Democraten, NIDA