Amen­dement Cultuur­budget niet defi­nitief


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van het Gewijzigd Raadsvoorstel vaststelling Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028.

Besluit om in het voorstel van het college de volgende tekst aan te passen door de dikgedrukte tekst toe te voegen:

  • Onder 6.1 Totstandkoming budget

Het budget voor het subsidiestelsel zoals beschreven in hoofdstuk 5 komt thans op

€66.340.000,- per jaar uit. Bij de in de drie subsidieregelingen op te nemen beschikbare

bedragen zal aangesloten worden bij het dan actuele loon- en prijsniveau. Omdat ten tijde van het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan ook nieuwe coalitie-onderhandelingen plaatsvinden en de begrotingsbehandeling daardoor op een later moment zal plaatsvinden, moet dit financiële kader als indicatief worden beschouwd. Het definitieve financiële kader wordt eind 2024 door de gemeenteraad vastgesteld bij de behandeling van de begroting voor 2025.

  • 6.2 Verdeling budget

Het subsidiestelsel Cultuur is onderverdeeld in verschillende categorieën die elk hun eigen

financieringsvorm en budget kennen. Hieronder is de verdeling van het minimale indicatieve budget van € 66.340.000,- weergegeven.

Toelichting:

In de debatten over het meerjarenbeleidskader is veelvuldig de oproep gedaan om meer budget te vinden voor de uitvoering hiervan. Omdat dit budget pas wordt vastgesteld tijdens de begroting voor 2025 en omdat er op dit moment nieuwe onderhandelingen plaatsvinden, is het niet logisch om nu al een definitief budget vast te leggen. Wel is het belangrijk dat de kaders al worden vastgesteld, zodat instellingen kunnen beginnen met het schrijven van hun aanvragen.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Andrew van Esch

D66

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Janneke Holman

PvdA

Coen Bom

Hart voor Den Haag

Nur Icar

DENK

Lesley Arp

SP

Fatima Faid

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD