Amen­dement Demo­cra­tische legi­ti­miteit MRDH


17 mei 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 mei 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze ontwerpbegroting MRDH
2019 (RIS299534).

Besluit om:

 Onder het kopje “Algemeen” de volgende extra alinea toe te voegen: “We zien dat de democratische legitimiteit van de MRDH nog te wensen overlaat en dat het besluitvormingsproces van de Metropoolregio nog niet voldoende transparant is. In de begroting komt echter niet terug welke activiteiten de MRDH zal ondernemen om dit aan te pakken, terwijl dit essentiële zaken zijn voor de raad in haar overweging rond voortzetting van de Metropoolregio.”

 Onder het kopje “Besluit” onder A als punt toe te voegen: “in de begroting dient aandacht te worden besteed aan hoe aan de democratische legitimiteit en transparantie van besluitvorming wordt gewerkt;”

Toelichting:

In de raad is talloze keren gesproken over de tekortkomingen van de MRDH. Specifiek is op 23 november 2017 de motie Weloverwogen besluit over voortzetting Metropoolregio (RIS298507) aangenomen. Hierin geeft de raad aan dat belangrijke tekortkomingen in de MRDH het gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie van het besluitvormingsproces zijn. Dit is de reden dat de raad zich uitspreekt om in de stad een uitgebreide discussie te voeren over nut en noodzaak van voortzetting van de Metropoolregio.

Aangezien dit belangrijke aspecten zijn die zien op de voortzetting van de MRDH zijn indieners van mening dat de MRDH hier werk van zou moeten maken. Specifiek zijn indieners van mening dat in de begroting aandacht zou moeten worden besteed aan hoe de MRDH deze onderwerpen aanpakt. Daarom wordt per amendement zowel in de lopende tekst als bij het besluit hier een tekstvoorstel voor gedaan.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Karen Gerbrands
PVV

Frans Hoijnck van Papendrecht
50PLUS

Adeel Mahmood
NIDA

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Willie Dille
PVV

Nino Davituliani
Groep De Mos

Pieter Grinwis
Christenunie/SGP

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Hanne Drost
SP

Tashin Cetinkaya
Islam Democraten


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, CDA, PvdA, SP, PVV, VVD

Tegen

D66