Amen­dement Klimaat­neu­trale Metro­pool­regio


17 mei 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 mei 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze ontwerpbegroting MRDH

2019 (RIS299534).

Besluit om:

 Onder het kopje “Algemeen” de volgende extra alinea toe te voegen: “Een grote meerderheid van de partijen in onze raad heeft zich uitgesproken voor een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om klimaatneutraal te worden is belangrijk dat partijen als de MRDH hier ook op inzetten. Wij roepen de MRDH daarom op om duidelijk te maken hoe zij bijdraagt aan een klimaatneutrale regio. Specifiek is van belang dat zij investeert in schone mobiliteitsvormen, bijvoorbeeld door een groter deel van het budget te reserveren voor fiets en openbaar vervoer en alleen maar emissievrije bussen te laten aanschaffen. Daarnaast kan de MRDH bij alle producten die zij inkoopt duurzaamheidscriteria stellen en zo bijdragen aan een duurzamere regio.”

 Onder het kopje “Besluit” onder A als punt toe te voegen: “in de begroting dient te worden ingezet op een klimaatneutrale regio en hierbij is belangrijk dat wordt aangegeven welke acties de MRDH hiervoor neemt;”

Toelichting:

Om opwarming van de aarde tegen te gaan moeten alle partijen bijdragen. Dit is de reden dat een grote meerderheid van de gemeenteraad het Klimaatpact heeft ondertekend. Hierin streven deze partijen naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om dit te bereiken is inzet van veel verschillende partijen nodig, waaronder de MRDH aangezien deze in haar begroting zowel aandacht besteedt aan vervoer als de energietransitie en hier ook veel middelen voor beschikbaar heeft. Daarnaast koopt zij ook veel producten in en kan sturen op een duurzaam inkoopbeleid. Indieners zijn van mening dat de MRDH zou moeten inzetten op een klimaatneutrale regio en in haar begroting zou moeten aangeven hoe zij op de verschillende facetten van haar beleid hieraan bijdraagt.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Adeel Mahmood
NIDA

Tashin Cetinkaya
ID

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Frans Hoijnck van Papendrecht
50Plus

Hanne Drost
SP

Martijn Balster
PvdA

Arnoud van Doorn
PvdE

Pieter Grinwis
CU/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP

Tegen

PVV, VVD