Amen­dement klimaat­neu­traal gemeen­telijk vastgoed


17 mei 2018

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 19 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel over verduurzamen gemeentelijk vastgoed (RIS 299200),

Besluit om:
Onder het kopje “Besluit” als eerste zin bij punt III een extra punt in te voegen waarin staat:

“Het college op te dragen uiterlijk in het 3e kwartaal de raad aan te geven wat de verwachte benodigde investeringsruimte is om al het gemeentelijk vastgoed in 2030 klimaatneutraal te hebben en in deze Raadsmededeling ook een helder en meetbaar tussendoel voor het gemeentelijk vastgoed te formuleren.”

Toelichting
Om opwarming van de aarde tegen te gaan en als gemeente aan de Parijse afspraken te voldoen is door een grote meerderheid van de gemeenteraad het Klimaatpact ondertekend. Hierin streven deze partijen naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030 waarbij er heldere en meetbare tussendoelen komen waarop permanent actie wordt ondernomen.

Het voorliggende Raadsvoorstel is volgens indieners van dit amendement een belangrijke stap voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, maar hierin wordt nog gestuurd op minder ambitieuze doelstellingen zonder duidelijk meetbare tussendoelen. Indieners zijn van mening dat deze tussendoelen essentieel zijn alsook het streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moet in kaart worden gebracht welke stappen en budget hiervoor benodigd is. Daarom verzoeken indieners het college om de verwachte benodigde investeringsruimte voor een klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed in 2030 in kaart te brengen en daarbij een helder en meetbaar tussendoel voor het gemeentelijk vastgoed te formuleren.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Martijn Balster
PvdA
Dennis Groenewold
D66
Mariëlle Vavier
GroenLinks
Tahsin Cetinkaya
ID
Peter Bos
Haagse Stadspartij
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Arnoud van Doorn
PvdE
Hanne Drost
SP
Adeel Mahmood
NIDA
Kavish Partiman
CDA
Frans van Hoynck van Papendrecht
50Plus


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie stel duurzaamheidscriteria bij evenementen

Lees verder

Amendement Klimaatneutrale Metropoolregio

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer