Amen­dement Paviljoen niet in het groen


28 juni 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake Bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o.

Besluit om:

De plankaart te wijzigen door de wijzigingsbevoegdheid voor het paviljoen te beperken tot het zwart- en schuingedrukte deel van de plankaart, zoals op de volgende pagina aangegeven.

Toelichting:
Binnen de bestemming Groen is in de huidige plankaart een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de realisatie van een paviljoen voor de functies horeca en toeristische informatievoorziening. Dit terwijl er geen concrete plannen liggen voor deze ontwikkeling. Bovendien zou deze ontwikkeling in het plangebied direct ten koste gaan van waardevol groen, waaronder oude bomen.

Indieners zijn van mening dat deze wijzigingsbevoegdheid slechts zou moeten zien op het gebied direct rond het transformatorhuisje dat nu niet groen is ingericht. De gehele wijzigingsbevoegdheid ziet nu op een veel groter deel van het gebied. Om te voorkomen dat waardevol groen verdwijnt, hebben indieners de wijzigingsbevoegdheid beperkt tot het huidige versteende gebied. Binnen dit gebied is daarbij voldoende ruimte voor uitbouw en vervanging van het transformatorhuisje.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

SP, PVV, CDA, PvdA, D66

Tegen