Motie van treurnis over het inkoop­beleid


28 juni 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter

bespreking van de brief wethouder KIJO inzake Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (RIS299398).

Constaterende, dat:

 het college in november 2015 een voorstel heeft gedaan voor een nieuw inkoopbeleid;

 tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel een aantal amendementen en moties zijn ingediend en aangenomen;

 de afdoening van de vele moties, ondanks herhaald aandringen, pas op 11 april 2018 per raadsmededeling aan de raad is verzonden,

 in de motie duidelijke duurzaamheidscriteria verzocht is om uitvoering per begin 2017, maar ondanks verschillende attenderingen pas in april 2018 een afdoening is verzonden;

 ook de uitvoering van het raadsbesluit van maart 2016 niet volledig plaatsvond aangezien er geen rapportage is verstrekt over verschillende onderwerpen waaronder de voortgang van het toepassen van het beleid bij de gemeentelijke inkoop en geen rapportage is verstrekt van de relevante inkoopcontracten;

 bovendien niet in een nadere uitwerking van het inkoopbeleid is vastgelegd welke concrete uitgangspunten bij elke nieuwe inkooprelatie worden nagestreefd t.a.v. social return, MKB-vriendelijke inkoop, duurzaamheid en innovatie, zoals in het raadsbesluit is vastgelegd;

 bij behandeling van de moties in de commissie op 23 mei veel vragen over de afdoening van de moties onbeantwoord bleven alsook vragen over de uitvoering van het raadsvoorstel;

 door de wethouder is toegezegd deze onbeantwoorde vragen binnen 2-3 weken schriftelijk te beantwoorden, maar de beantwoording 5 weken later nog niet binnen is;

 zowel bij de griffie, het presidium als bij de wethouder is aangedrongen op tijdige beantwoording.

Overwegende, dat:

 Den Haag voor bijna 1 miljard euro per jaar inkoopt, maar het inkoopbeleid zelf traag vorm krijgt;

 uitvoering van het raadsbesluit en de moties te wensen overlaat;

 in het coalitieakkoord bepaald is dat duurzaamheid een belangrijker aandeel krijgt bij gunningen en aanbestedingen;

 dit ook echt nodig is om het goede voorbeeld te geven en in 2030 klimaatneutraal te worden;

 het mede daarom erg teleurstellend is dat zo weinig resultaat is te zien sinds 2015.


Betreurt:

 het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen