Motie Duur­zaam­heids­cri­teria


28 juni 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van de brief wethouder KIJO inzake Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (RIS299398).

Constaterende, dat:

 Den Haag voor bijna 1 miljard euro per jaar inkoopt;

 het college in november 2015 een voorstel heeft gedaan voor een nieuw inkoopbeleid (RIS288915);

 het college op 3 maart 2016 per motie “Duidelijke duurzaamheidscriteria” (RIS292569) is opgeroepen “stapsgewijs te komen tot een nadere specificering van het begrip duurzaamheid” en “begin 2017 voor de op dat moment gerealiseerde categorieplannen de duurzaamheidscriteria aan de raad te rapporteren”.

Overwegende, dat:

 dit nog niet is gedaan ondanks dat een zeer grote meerderheid van de raad deze motie steunde;

 in het coalitieakkoord bepaald is dat duurzaamheid een belangrijker aandeel krijgt bij gunningen en aanbestedingen;

 dit ook echt nodig is om het goede voorbeeld te geven en in 2030 klimaatneutraal te worden.

Verzoekt het college:

 de te hanteren duurzaamheidscriteria per productcategorie te benoemen en hier uiterlijk in november de raad over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen