Motie Capa­citeit voor inkoop­beleid


28 juni 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van de brief wethouder KIJO inzake Actieplan Maatschappelijk Verantwoord

Inkopen (RIS299398).

Constaterende, dat:

 Den Haag voor bijna 1 miljard euro per jaar inkoopt;

 het college in november 2015 een voorstel heeft gedaan voor een nieuw inkoopbeleid (RIS288915).

Overwegende, dat:

 de uitvoering van het raadsbesluit vertraging heeft opgelopen, o.a. door reorganisaties en gebrek aan ambtelijke capaciteit;

 moties buiten de toegezegde termijnen zijn afgedaan (RIS297953).

Verzoekt het college:

 voor publicatie van de programmabegroting de raad te rapporteren over hoeveel (extra) ambtelijke capaciteit nodig is om voortvarend invulling te geven aan het

inkoopbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen