Motie Gedegen evaluatie proef­project strand­huizen Kijkduin


28 juni 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake Evaluatie pilot strandhuisjes Kijkduin (RIS299559).

Constaterende, dat:

  • een raadsmeerderheid in 2012 bij raadsvoorstel ingestemd heeft met een proefproject (pilot), waarbij het Zuiderstrand plaats biedt aan 40 huisjes voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid deze periode met 5 jaar te verlengen;
  • het proefproject na de eerste periode van 5 jaar wordt geëvalueerd en dat het college bij succes een nieuw voorstel voor uitbreiding tot maximaal 80 huisjes voorlegt aan de gemeenteraad;
  • reeds 2,5 jaar van deze proefperiode voorbij is.

Overwegende, dat:

  • het voor de toekomstige publieke afweging om het proefproject al dan niet te verlengen cruciaal is dat de gemeenteraad beschikt over een gedegen evaluatie;
  • het tijdig formuleren van indicatoren en criteria van belang is om monitoring en toetsing in gang te kunnen zetten;
  • de criteria en indicatoren die het college wil gaan hanteren nog onbekend zijn en deze verder dienen te strekken dan het gebruik van de huisjes en het gebruik van het strand;
  • de Provincie Zuid-Holland, kustbewoners en maatschappelijke organisaties hebben aangegeven dat de strandhuisjes onder andere effect hebben op de natuurlijke duinvorming, de landschappelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het kustlandschap voor inwoners van Den Haag en voor strandbezoekers;
  • deze aspecten volgens een goed participatiebeleid en een goede integrale ruimtelijke afweging mee zouden moeten tellen in de evaluatie;
  • het proefproject niet op zichzelf staat, maar met andere ontwikkelingen op het Zuiderstrand een cumulatief effect kan hebben op bereikbaarheid, beleving en natuur.

Verzoekt het college:

  • Begin 2019 een voorstel aan de raad te doen toekomen met de indicatoren en criteria die bij de evaluatie van het proefproject strandhuisjes worden gehanteerd, met daarbij een tijdsgebonden procesbeschrijving van de monitoring en toetsing die aan de evaluatie voorafgaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Frans Hoijnck van Papendrecht
50PLUS
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Janneke Holman
PvdA
Hanne Drost
SP


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Capaciteit voor inkoopbeleid

Lees verder

Motie Duurzame koers Eneco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer