Amen­dement Duide­lijkheid over raadsrol


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Concept-Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel (fase 1a).

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • Op een later moment zal de gemeenteraad over het Voorlopig Ontwerp en het projectdocument beslissen. Hierin wordt ingegaan op alle risico’s en de gevolgen voor de omgeving, het groen en de verhouding tot de andere plannen in de omgeving. Met de aanname van dit voorstel verplicht de raad zich derhalve nog niet om medewerking te verlening aan een plan wat binnen de kaders van de NVU valt.

Toelichting:

Er zijn veel zaken die nog uitgezocht moeten worden. Tegelijkertijd lijkt het raadsvoorstel wat onduidelijk over de status van het document en de vervolgstap. In de commissie werd duidelijk dat er aanvullende informatie komt waarnaar de raad alsnog een afweging kan maken rond de plannen. In de tekst van het voorstel wordt dit ook gesuggereerd: ‘Voorafgaand aan het VO wordt o.a. het meervoudig ruimtegebruik verder uitgewerkt en worden verdere onderzoeken (geluidhinder, duurzaamheid, kapvergunning enz.) uitgevoerd ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing.’ en ‘De keuzes binnen het Voorlopig Ontwerp (uitwerking meervoudig ruimtegebruik, waterbergingsopgave, impact op de buitenruimte en resultaat aanvullende onderzoeken enz.) worden ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd.’ Echter, in het dictum zelf lijkt het college het Voorlopig Ontwerp vast te stellen. Vandaar dit amendement om de raadsrol duidelijk te maken.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen