Amen­dement Dier­vrien­de­lijke kades vast­gelegd in beleid


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Meerjarenprogramma Kunstwerken IV (MJPK4) (RIS311239).

Besluit om onderstaande tekst toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma (de bijlage van het raadsvoorstel) aan het eind van paragraaf 3.2.2. Ecologie:

· De gemeente past maatwerk toe om diervriendelijke kades en walkanten te realiseren. De gemeente doet dit door onder andere rustplanken en uitklimvoorzieningen waar mogelijk toe te passen. De toepassing van maatregelen wordt in overleg met de Haagse Vogelbescherming, Zoogdierenvereniging en de Dierenambulance Den Haag en omstreken getroffen. Ook het onderhoud aan de rustplanken en uitklimvoorzieningen wordt meegenomen in het meerjarenprogramma.

Toelichting:

Met dit amendement worden de maatregelen die het college treft voor diervriendelijke kades en walkanten vastgelegd in het Meerjarenprogramma Kunstwerken. De maatregelen van het aanleggen en onderhouden van de rustplanken en uitklimvoorzieningen komen namelijk nu niet terug in het beleidsdocument. Dit terwijl in de gemeentelijke organisatie de afgelopen jaren diverse maatregelen verspreid over de stad zijn genomen. In het uitvoeringsprogramma wordt nu alleen gesproken over maatwerk in de vorm van ecowanden en natuurvriendelijke oevers. Er wordt niet gesproken over de steile walkanten en maatregelen die genomen worden voor dieren als watervogels, egels en katten. Met dit amendement wordt deze omissie verholpen.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie