Amen­dement Een park is meer dan een parkeerdek


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van voorstel van het college inzake integrale ontwikkelvisie Laakhavens (GebiedsNvU) (RIS311821).

Besluit om het volgende dictumpunt toe te voegen:

uit te werken hoe zoveel mogelijk onverharde hoogwaardige groene buitenruimte in het park gerealiseerd kan worden waarbij het streven is dat niet meer dan de helft van het park zich op een parkeerdek bevindt.

Toelichting:

In de structuurvisie CID is vastgelegd dat er een hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde komt en daarbij wordt op gebiedsniveau een norm voor openbaar groen gehanteerd van 8 m2 per woning. Om echt een hoogwaardige groene buitenruimte te realiseren moet er voldoende ruimte zijn voor grote bomen die wortelen in volle grond. Het risico is dat dit niet mogelijk is doordat bij groen sprake is van dubbelgebruik, bijvoorbeeld door groen mee te tellen op daken van snelwegen of van parkeergarages.

Een belangrijk uitgangspunt van de ontwikkelvisie Laakhavens is het creëren van een stadspark. Als dit park er komt zal dit voor een significant deel een dek van een parkeergarage zijn. Het risico is dat er weinig onverharde ruimte overblijft; dit des te meer omdat een parkeergarage bouwen onder een gebouw vaak duurder is dan onder een park. Het is daarom van belang om al in een vroeg stadium te sturen op de hoeveelheid onverharde ruimte; niet alleen omdat hier hoge bomen kunnen groeien, maar ook omdat dit klimaatadaptiever is en beter is voor de biodiversiteit. Met dit amendement wordt daarom ingezet op veel onverharde ruimte binnen het park.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag