Motie van Afkeuring


1 december 2022

Indiener: Lesley Arp, SP

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel van de voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten (RIS313614)

Constaterende, dat:

  • De voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten concludeert dat de raad in het dossier Dreven-Gaarden-Zichten ten aanzien van de onderwerpen beschermd stadsgezicht, risico’s met betrekking tot staatssteun en aanbesteding en financiële risico’s onvoldoende is geïnformeerd;
  • Het college in haar schriftelijke reactie spijt heeft betuigd ten aanzien van het te laat informeren van de raad met betrekking tot het welstandsadvies over de Dreven, maar niet ten aanzien van het onvolledig informeren van de raad over de juridische en financiële risico’s van het project Dreven-Gaarden-Zichten;
  • De voorbereidingscommissie bovendien concludeert dat een actieve informatieplicht van het college altijd het uitgangspunt dient te zijn en de raad liever eerder dan later dient te worden geïnformeerd;
  • Een dag voor de behandeling van het raadsvoorstel van de voorbereidingscommissie in de raad een raadsvoorstel met de raad is gedeeld, waaruit blijkt dat de Adviescommissie bezwaarschriften al op 5 oktober 2022 heeft geadviseerd om een besluit van de raad omtrent het opheffen van het beschermd stadsgezicht in de Dreven in te trekken.

Overwegende, dat:

  • Dit advies pas bijna twee maanden na dato met de raad is gedeeld, wat sterk de indruk wekt dat het college weinig lering heeft getrokken uit de aanbevelingen van het rapport van de voorbereidingscommissie;
  • De wethouder VWZ ook in het raadsdebat op 1 december 2022 over dit rapport nauwelijks zelfreflectie heeft getoond naar aanleiding van het laat informeren van de raad hierover;
  • Hij eveneens nauwelijks zelfreflectie heeft getoond over het onvoldoende informeren van de raad over de juridische en financiële risico’s van het project Dreven-Gaarden-Zichten tot op heden.

Keurt het onvolledig en laat informeren van de raad inzake het dossier Dreven-Gaarden-Zichten af.

Lesley Arp
SP
Richard de Mos
Hart voor Den Haag
Adeel Mahmood
DENK
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Judith Klokkenburg
Christenunie/SGP
Sebastian Kruis
PVVStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA