Motie Pak afval bij de kern aan


21 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van het Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Schoon op papier!’ naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte.

Constaterende, dat:

  • een van de hoofdconclusies van het Rekenkameronderzoek ‘Schoon op papier!’ is dat het college zich in de uitvoering meer moet richten op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte en niet alleen op het wegnemen daarvan;

  • er nog weinig aandacht is voor het verminderen van de hoeveelheid afval.

Overwegende, dat:

  • de kern van het afvalprobleem ligt bij de enorme hoeveelheid (wegwerp)producten en verpakkingen die wordt geproduceerd;

  • het ophalen en opruimen van de enorme hoeveelheid geproduceerd afval eigenlijk symptoombestrijding is van een groter probleem.

Verzoekt het college:

  • als gemeente meer regie te nemen om verpakkingsvrije en circulaire alternatieven te bevorderen onder andere door initiatieven die hierop zien meer te stimuleren;

  • doelen te stellen op het voorkomen van afval en de voortgang hiervan te rapporteren in de P&C cyclus.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, Forum voor Democratie